ARAKATZEKO LAGUNTZAK:

Edukira joan zuzenean.

Menura joan zuzenean.

Batzar Nagusien agenda.

Batzar Nagusietako ekimenak.BILATZAILEAK

Menua ireki Bilatzailea erakutsi

Jarduera


ORRI HONEN BIDE-IZENAORRIAREN EDUKI NAGUSIA

Adierazpen instituzionala

ERAKUNDE ADIERAZPENA

 

Onartu beharra dago nazioarteko araurik ez dagoela ezarrita arma konbentzionalen arautu gabeko merkataritzarekin eta horiek legezkoa ez den merkatura desbideratzearekin zerikusia duten arazoei aurre egiteko, besteak beste, arma konbentzionalen eskualdaketa egiteko; alderdi horrek gatazka armatuei, pertsonak batetik bestera joateari, delinkuentzia antolatuari eta terrorismoari laguntzen die, eta, beraz, kalte egiten die bakeari, berradiskidetzeari, segurtasunari, egonkortasunari eta ekonomia- eta gizarte-garapen iraunkorrari.

DECLARACION INSTITUCIONAL

 

Reconociendo que la ausencia de normas internacionales establecidas para la transferencia de armas convencionales para enfrentar, entre otras cosas, los problemas relacionados con el comercio no regulado de armas convencionales y su desviación al mercado ilícito es un factor que contribuye a los conflictos armados, el desplazamiento de personas, la delincuencia organizada y el terrorismo, menoscabando la paz, la reconciliación, la seguridad, la estabilidad y el desarrollo económico y social sostenible,

 

Giza eskubideen urraketen % 60 baino gehiagotan arma txiki edo arinak erabili izan dira azken hamarkadan.

Considerando que en más del 60% de las violaciones de derechos humanos en última década se han utilizado armas pequeñas y ligeras,

 

Kezka adierazi nahi dugu haur soldaduek modu aktiboan hartzen dutelako parte gobernuaren indarren edota estatuz kanpoko taldeetan.

Mostrando preocupación por el hecho de que niñas y niños soldado participan de forma activa en conflictos de fuerzas gubernamentales o grupos armados no estatales,

 

Uste dugu gatazka horiek azpiegitura sozio-ekonomikoa eta merkatuak suntsitzea, ustelkeria eta funts publikoak desbideratzea eragiten dutela, eta, horren guztiaren ondorioz, uraren, elikagaien, osasun-laguntzaren, etxebizitzaren eta hezkuntzaren hornikuntza zailagoa egiten dela.

Considerando que la destrucción de infraestructura socio-económica y de mercados, la corrupción y el desvío de fondos públicos que generan estos conflictos entorpecen el acceso a agua, alimentos, asistencia médica, vivienda y educación,

 

Poztekoa da armen nazioarteko merkataritza modu eraginkorrean arautzeko itun bat sortzeko negoziazioei ekitea erabaki izana nazioarteko komunitateak 2009. urtean.

Acogiendo con satisfacción el hecho de que en 2009 la comunidad internacional acordó iniciar las negociaciones para crear un tratado que regulase de forma efectiva el comercio internacional de armas,

 

NBEren Batzar Nagusiaren 64/48 ebazpenak hitzarmen "tinko eta sendo" bat ezartzeko eskatu zien Estatu kideei. Eskaeraren xede azen tresna "eraginkorra" sortzea: arma konbentzionalen inportazioari, esportazioari eta nazioarteko eskualdaketari buruzko ahalik eta mailarik handieneko nazioarteko arau erkideak jaso ditzan tresna, alegia.

Considerando especialmente que la resolución 64/48 de la Asamblea General de la ONU pide a sus Estados Miembro el establecimiento de un tratado "firme y sólido" para crear un instrumento "eficaz" que contenga las normas internacionales comunes más elevadas posibles para la importación, exportación y transferencia internacional de armas convencionales,

 

Kontuan hartuta 2012ko uztailean Armen Merkataritzari buruzko Itun baten (AMI) inguruko negoziazio-konferentzia bat egingo dela, Gipuzkoako Batzar Nagusiek erakunde-adierazpen hau onartu dute:

Teniendo en cuenta que en julio de 2012 se celebrará una conferencia de negociación a cerca de un Tratado sobre Comercio de Armas (TCA), las Juntas Generales de Gipuzkoa hacen la siguiente

 

GIPUZKOAKO BATZAR NAGUSIEN ERAKUNDE-ADIERAZPENA, ARMEN MERKATARITZARI BURUZKO ITUNAREN GAINEKOA

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE LAS JUNTAS GENERALES DE GIPUZKOA, EN RELACIÓN AL TRATADO SOBRE COMERCIO DE ARMAS

 

1. Gipuzkoako Batzar Nagusiek Espainiako Gobernuko Kanpo Gaietarako Ministerioari eskatzen diote ziurtatu dezala Armen Merkataritzari buruzko Itunak (AMI) alderdi hauek jasotzen dituela:

1. Las Juntas Generales de Gipuzkoa instan al Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de España a que se asegure de que el Tratado sobre Comercio de Armas (TCA) incluye:

 

I. Giza Eskubideen Nazioarteko Zuzenbidearen eta Nazioarteko Zuzenbide Humanitarioaren "urrezko arau" bat, eskualdatutako armak Giza Eskubideen Nazioarteko Zuzenbidearen eta Nazioarteko Zuzenbide Humanitarioaren urraketak egiteko edo horien urraketak egitea errazteko erabiltzeko benetako arriskua dagonenean, armen eskualdaketarako baimena ematea debekatu dezana.

I. Una "regla de oro" del derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario que prohíba la autorización de una transferencia de armas cuando exista riesgo sustancial de que las armas transferidas vayan a usarse para cometer, o facilitar que se cometan, violaciones del Derecho Internacional de Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

 

II. "Estaldura zehatza", arma, munizio, armamentu eta horiekin lotutako material guztien gaineko eta eskualdaketa guztien gaineko kontrola barne har dezana.

II. Una cobertura exhaustiva que incluya controles sobre todas las armas, municiones, armamento y materiales conexos, así como sobre todas las transferencias.

 

III. Baimenak emateko sistemen erregulazio sendoak, gardentasuna eta txostenak aurkeztea.

III. Regulaciones sólidas en los sistemas de concesión de licencias, transparencia y presentación de informes.

 

2. Gipuzkoako Batzar Nagusiek dei egiten diote Espainiako gobernuari bere esku dituen baliabide diplomatiko guztiak erabil ditzan, gobernu guztiekin harremanetan jarri eta aurreko puntuan aipatutako gai guztiak AMIn jasotzen direla ziurtatzeko.

2. Las Juntas Generales de Gipuzkoa hacen un llamamiento al gobierno español para que utilice todos los medios diplomáticos a su disposición con el fin de contactar con todos los gobiernos y se asegure de que las cuestiones mencionadas en el punto anterior se incluyen en el TCA.

 

3. Gipuzkoako Batzar Nagusiek dei berezia egiten diete Txina, Errusia, Ameriketako Estatu Batuak, Erresuma Batua, Frantzia, Turkia, Australia, India, Hegoafrika, Mexiko, Europar Batasuna, Brasil, Nigeria eta Egiptoko gobernuei, beren influentziak erabil ditzaten 1. puntuan aipatutako osagai guztiak AMIn sartzen direla bermatzeko.

3. Las Juntas Generales hacen un llamamiento especial a los gobiernos de China, Rusia, Estados Unidos de América, Reino Unido, Francia, Turquía, Australia, India, Indonesia, Sudáfrica, México, la Unión Europea, Brasil, Nigeria y Egipto a que utilicen su influencia para garantizar que el TCA incluye los elementos mencionados en el punto 1.

 

4. Gipuzkoako Batzar Nagusiek Lehendakaritzari eskatzen diote erabaki hau bidaltzeko Espainiako Kanpo Gaietarako Ministerioari eta 3. puntuko zerrendan azaltzen diren gobernuei, Espainiako erresuman dituzten enbaxaden bitartez.

4. Las Juntas Generales de Gipuzkoa solicitan a la Presidencia que remita este acuerdo al Ministerio de Asuntos Exteriores de España y a los gobiernos que figuran en la lista del punto 3 a través de sus embajadas en el reino de España.

 

 

 

 


ORRI-OINA:

Orri honen hasierara joan.