ARAKATZEKO LAGUNTZAK:

Edukira joan zuzenean.

Menura joan zuzenean.

Batzar Nagusien agenda.

Batzar Nagusietako ekimenak.BILATZAILEAK

Menua ireki Bilatzailea erakutsi

Jarduera


ORRI HONEN BIDE-IZENAORRIAREN EDUKI NAGUSIA

Adierazpen instituzionala

EUSKARAREN EGUNEKO ERAKUNDE-ADIERAZPENA

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL EN EL DÍA DEL EUSKERA

 

Euskara Euskal Herriko berezko hizkuntza da eta herri gisa bereizten gaitu. Asimilazio eta ordezkapen prozesu luze eta dinamiko baten ondorioz, euskararen hizkuntza komunitatea ez-osoa da, desegituratuta dago. Munduan arriskuan diren hizkuntzen Unescoren Atlasaren arabera, euskara hizkuntza gutxitua eta zaurgarria da bere lurraldean.

El euskera es la lengua propia del País Vasco, y la que nos distingue como pueblo. A consecuencia de un largo proceso de asimilación, sin embargo, la comunidad lingüística del euskera se encuentra desestructurada. Según el Atlas de las lenguas en peligro de la UNESCO, el euskera es un idioma minorizado y vulnerable en su propio territorio.

 

Euskarak atzerakada eta galera handiak izan ditu hedatuta dagoen lurralde eremuan eta erabilera funtzio sozialetan, euskaldunok pairatu dugun jazarpen linguistikoaren eraginez.

A causa la persecución lingüística, el euskera ha sufrido grandes retrocesos y pérdidas en los territorios en los que se extiende y en el uso social.

 

Euskal hiztunen komunitateak asimilazio kulturala eta linguistikoa sufritu ditu, euskaraz bizitzeko debekuak, oztopoak eta trabak ezarri dira, eta euskaldunonganako gutxiespena eta ezikusia izan dira. Alienazioa, deserrotzea edota kultur deslotura, egoera horren sintomak dira. Egun, oraindik, euskaraz bizitzea ezinezkoa da.

La comunidad vasco parlante ha sido objeto de de una asimilación cultural y lingüística que ha derivado en la prohibición de vivir en euskera, y en el menosprecio social. La alienación, desarraigo o la desvinculación cultural son síntomas de esta situación. Aún hoy es imposible vivir en euskera.

 

Era berean, euskarari bizirik eusteko determinazioa erakutsi du herri honek, euskara biziaren alde eginez, belaunaldi berriei euskara helaraziz, euskara ikasiz eta erabiliz, euskararen normalizazioan egindako aurrerapausoen protagonista bilakatuz.

De la misma manera, este pueblo ha mostrado la determinación de mantener vivo el euskera, apostando por un euskera vivaz, haciendo llegar el idioma a las nuevas generaciones, aprendiendo y usándolo, convirtiéndose en protagonista de los avances hechos en la normalización del euskera.

 

Asko hitz egin da hizkuntza normalizazioaz, baina duela gutxi arte, idatzi gabe zegoen oraindik euskal hiztunen kontakizuna: euskararen kontura izan dituzten pozak, eta nola sentitu diren askotan indargabe haren egoera ikusita. Ez dira nahikoa aztertu egoeraren alderdi psikologikoak.

Se ha hablado mucho sobre la normalización, pero hasta hace poco, el relato de los y las vasco parlantes estaba aún por escribir: las alegrías y penas que les reportan sus vivencias con el euskera, la impotencia de ver su frágil situación. Aún no se han estudiado suficientemente los aspectos psicológicos de este tema.

 

Frustrazioak eta pasioak memoriaren zati dira eta, hori dela eta, beharrezkoa da jakitea nola sentitzen diren pertsonak. "Memoriak komunitatearen izaera definitzeko indarra dauka, zeren eta, subjektiboa bada ere, ezin da historia bezala faltsifikatu" Jonah Rubin antropologoaren arabera.

Las frustraciones y pasiones son parte de la memoria, y por ello, es necesario entender cómo se sienten las personas. "La memoria tiene el poder de definir la identidad de la comunidad, ya que, aun siendo subjetiva, no puede ser falsificada como la historia", según el antropólogo Jonah Rubin.

 

Euskal hiztunen bizitzak ez du, jada, frustrazioaren bidean barrena jarraitzen. Normalizazio politikoaren garaia da, eta haren besotik etorri behar du normalizazio linguistikoak ere. Izan ere, kontakizunek eta memoria historikoak garrantzia duten garai berri hauetan, euskal hiztunek euren bizipenen berri eman behar dute, bizitza duina izateko.

La vida de quienes hablan euskera no recorre ya el camino de la frustración. Es tiempo de normalización política, y la normalización lingüística ha de venir también de la mano de ésta. En este nuevo tiempo en el que los relatos y la memoria histórica toman relevancia, la comunidad euskaldun debe también contar sus vivencias, para lograr una vida digna.

 

Bizipen horien berri eman behar da eta horiekin jabetu. Euskaldunok jasan duten eta jasaten duten kaltea gizarte desorekatu baten isla da, eta hori aitortu behar dute erakundeek eta gizarteak, oro har. Gainera, behar adina neurri hartu behar dira bizipen gaizto horiek iraganekoak, eta iraganekoak soilik, izan daitezen.

El daño que ha sufrido la comunidad vascófona tiene que ser contado, y dada cuenta, ya que es reflejo de una sociedad desequilibrada, y ha de ser reconocida por las instituciones y por la sociedad en general. Con ello, se contribuye a que estas malas vivencias sean capítulos del pasado.

 

Euskararen transmisioaren katea hondatu duten ekinaldien gainetik, euskarari bizirik eusteko determinazioa erakutsi du herri honek, etsipenari aurre eginez eta euskara berreskuratzeko eta biziberritzeko mugimendu zabala eratuz. Ahalegin eta konpromiso pertsonal eta kolektibo hori nabarmendu nahi dugu. Euskararen herria gauza izan da ekimen indartsu eta emankorra sortzeko, gaur arte iraun duena eta euskara ospeletik eguterara ekartzeko gai izan dena. Horri esker euskarak bizirik iraun du.

Por encima de la intención de romper la cadena de transmisión del euskera, este pueblo ha mostrado la determinación de mantener vivo el euskera, haciendo frente a la resignación y creando un amplio movimiento para recuperar y revivir el euskera. Queremos subrayar este esfuerzo y compromiso personal y colectivo. El pueblo del euskera ha sido capaz de crear esta sinergia fuerte, productiva y generosa, que perdura hoy en día y que ha logrado sacar el euskera de las sombras a la luz. Gracias a ello, se ha logrado mantener vivo el euskera.

 

Jazarpenak eragindako frustrazioak eta berreskuratzeko determinazioak eratzen dute geure memoria, bien baitan dago euskararen egungo egoera ulertzeko oinarria. Gipuzkoako Batzar Nagusiek gogoeta bikoitz hori sustatu eta jendarteratu nahi dute. Gure gizarteak euskararen iraganarekin eta etorkizunarekin uztartuta egin nahi du bere bidea, euskaraz biziz, duintasun osoz.

Nuestra memoria está basada en la frustración proveniente de esta persecución y en la determinación de recuperar el euskera, ya que es sobre estos dos pilares que hay que entender la situación actual del euskera. Las Juntas Generales de Gipuzkoa quieren alentar esta doble reflexión que aún queda por hacer en la ciudadanía. Nuestra sociedad debe caminar en la confluencia con el euskera del pasado y del futuro, con un euskera vivo y lleno de dignidad.

 

Horregatik guztiagatik, Gipuzkoako Batzar Nagusiek euskararen inguruko Erakunde Adierazpen hau onartzen dute:

Por todo ello, las Juntas Generales de Gipuzkoa aprueban esta Declaración Institucional sobre el euskera:

 

1. Gipuzkoako Batzar Nagusiek euskal hiztunen komunitateak pairatu duen bazterkeria eta desoreka linguistikoa aitortzen dute.

1. Las Juntas Generales de Gipuzkoa reconocen la marginación y desequilibrio que ha sufrido la comunidad vascófona.

 

2. Gipuzkoako Batzar Nagusiek balioetsi egin nahi dute gure hizkuntzaren alde lagundu eta ahalegina egin duten eta halaxe jarraitzen dutenei, euskara berreskuratzeko, berpizteko eta ospea emateko hura erabili, ikasi, transmititu eta sustatu egiten baitute.

2. Las Juntas Generales de Gipuzkoa agradecen a quienes hablan, aprenden y transmiten el euskera el esfuerzo y contribución que han hecho y hacen a nuestra lengua para recuperarla y revivirla.

 

3. Gipuzkoako Batzar Nagusiek aitortu egiten dute euskal erakunde eta elkarteek euskara normalizatzeko egindako lan neketsua. Alde horretatik, gonbit egiten diete Euskadiren mugakide diren lurraldeetako erakunde zein elkarteei, jarrai dezaten guztiona dugun hizkuntza guztiz berreskuratzeko elkarlanean.

3. Las Juntas Generales de Gipuzkoa quieren reconocer la labor realizada por las instituciones y asociaciones vascas en el arduo camino hacia la normalización del euskera y en ese sentido invita a las instituciones y asociaciones de los territorios vecinos del País Vasco a continuar con el trabajo común de la recuperación integral de nuestro idioma común.

 

4. Gipuzkoako Batzar Nagusiek dei egiten diete euskal erakundeei:

4. Las Juntas Generales de Gipuzkoa hacen un llamamiento a las instituciones vascas para que:

 

a. Euskara sendotu eta biziberritzeko hizkuntza-politikak adosten eta sustatzen jarrai dezaten, euskara erabiltzen den lurraldeetan osasuntsuago egotea lortzeko.

a. Acuerden y promulguen una política lingüística que refuerce y vivifique el euskera, con el objetivo de hacerla más saludable en los territorios en los que habita.

b. Euskal herritarren hizkuntza-eskubideak errespetatzeko eta bermatzeko lanean jarrai dezaten.

b. Se respeten y se garanticen los derechos lingüísticos de la ciudadanía vasca.

c. Esparru juridikoan, politikoan eta soziolinguistikoan, euskarak Europako estatuen hizkuntza ofizialen estatus bera benetan eskura dezan.

c. El euskera obtenga un estatus de igualdad en el ámbito jurídico, político y sociolingüístico para con los idiomas oficiales de los estados europeos.

 

5. Gipuzkoako Batzar Nagusiek bere egiten dute euskarari legez dagokion normalizazioa lortzeko konpromisoa, hizkuntz-eremuen aniztasuna errespetatuz eta aitortuz, benetako kohesio soziala ahalbidetzeko.

5. Las Juntas Generales de Gipuzkoa hacen suya la petición de lograr una normalización justa y real del euskera, con el objetivo de reforzar la confianza y respeto mutuo en la sociedad y posibilitar la cohesión social.

 

6. Gipuzkoako Batzar Nagusiek Europako Parlamentuari, Eusko Legebiltzarrari, Nafarroako Parlamentuari, Arabako Foru Aldundiari, Bizkaiko Foru Aldundiari, Gipuzkoako Foru Aldundiari, Euskaltzaindiari eta Kontseiluari helaraziko diete adierazpen hau.

6. Las Juntas Generales de Gipuzkoa remitirán esta Declaración al Parlamento Europeo, al Parlamento Vasco, al Parlamento de Navarra, a las Juntas Generales de Araba y Bizkaia, a la Diputación Foral de Gipuzkoa, a todos los municipios de Gipuzkoa, a Euskaltzaindia y a Kontseilua.

 

 

 

 


ORRI-OINA:

Orri honen hasierara joan.