ARAKATZEKO LAGUNTZAK:

Edukira joan zuzenean.

Menura joan zuzenean.

Batzar Nagusien agenda.

Batzar Nagusietako ekimenak.BILATZAILEAK

Menua ireki Bilatzailea erakutsi

Jarduera


ORRI HONEN BIDE-IZENAORRIAREN EDUKI NAGUSIA

Adierazpen instituzionala

EMAKUMEENGANAKO INDARKERIAREN KONTRAKO NAZIOARTEKO EGUNA

DECLARACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES

 

Nazio Batuen Batzar Nagusiak azaroaren 25a izendatu zuen emakumeen aurkako indarkeria ezabatzeko nazioarteko eguna, eta, egun hori kontuan hartuta, bat egiten dugu emakumeen aurkako indarkeria eta etxeko indarkeria prebenitzeko eta horien aurka borrokatzeko 2011ko Europako Hitzarmeneko oinarriekin, "Istanbuleko Hitzarmena" delakoarekin; izan ere, emakumeen aurkako indarkeriari buruzko Europako lehenengo tresna juridiko loteslea da, baita giza eskubideen urraketa larri horren aurrean irismen handiena duen nazioarteko ituna ere.

Con motivo del 25 de Noviembre, fecha declarada por la Asamblea General de Naciones Unidas como Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres, manifestamos nuestro acuerdo con los fundamentos del Convenio europeo para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica de 2011, denominado también "Convenio de Estambul", el primer instrumento jurídico de carácter vinculante en el ámbito europeo en materia de violencia contra las mujeres y el tratado internacional de mayor alcance para hacer frente a esta grave violación de los derechos humanos.

 

Bertan, estatuen ardurapeko eremu guztiak jorratzen dira: indarkeria prebenitzea, gizartea sentsibilizatzea (batez ere gizonak eta mutikoak), erakundeen arteko koordinazioa sustatzea, erasotzaileen aurkako ekintza judizialak hastea eta biktimekiko babesa, laguntza eta kalte-ordaina bermatzea, erabili daitezkeen bitartekoen bidez.

Su contenido abarca todas las esferas de responsabilidad de los Estados: prevenir la violencia, sensibilizar a la sociedad (en especial a hombres y niños), impulsar la coordinación entre instituciones, entablar acciones judiciales contra los agresores, así como asegurar protección, apoyo e indemnización a las víctimas a través de cauces accesibles.

 

Istanbuleko Hitzarmena 2014ko abuztuan berretsi zuen Espainiako Estatuak, eta, hartara, arau guztiz loteslea bilakatu zen, erakunde zentral eta autonomikoetan zein tokiko erakundeetan. Hitzarmena funtsezko tresna dela uste dugu, eta emakumeen aurkako indarkeria errotik ezabatu ahal izateko esparru gisa baliagarria da.

El Convenio de Estambul fue ratificado por el Estado español en agosto de 2014 y con ello se convirtió en una norma plenamente vinculante para las instituciones centrales, autonómicas y locales. Consideramos que este convenio es una herramienta fundamental que sirve de marco para poder erradicar la violencia contra las mujeres.

 

Horiek horrela, Istanbuleko Hitzarmena ezartzen dela bermatzeko, Gipuzkoako Batzar Nagusiek lurraldeko udal, Foru Aldundi eta Eusko Jaurlaritzari eskatzen diete Hitzarmenean xedatutako neurrien kalitatezko estandarrak eta betearazpen-maila egiaztatzeko, baita gai horri loturiko nazioarteko, Estatuko eta Autonomia Erkidegoko beste arauetakoak ere.

Por todo ello, para garantizar la aplicación del Convenio de Estambul, las Juntas Generales de Gipuzkoa instan a los ayuntamientos y Diputación Foral del territorio, así como al Gobierno Vasco a comprometerse a dar pasos hacia la verificación de los estándares de calidad y del grado de cumplimiento de las medidas recogidas en el Convenio así como en otras normas internacionales, estatales y autonómicas en esta materia.

 

Hona hemen neurri zehatz batzuk:

He aquí algunas medidas concretas:

 

1. Emakumeen aurkako indarkeria giza eskubideen esparrura eramatea.

1. Referir la violencia contra las mujeres al marco de los derechos humanos.

 

2. Emakumeen kontrako indarkeria mota desberdinak identifikatzea eta aurre egiteko dinamikak bultzatzea, normalizazioan ez erortzeko makro zein mikro-erasoak salatuz.

2. Identificar los distintos tipos de violencia contra las mujeres e impulsar dinámicas para hacerles frente, denunciando tanto macro como micro agresiones a fin de no caer en su normalización.

 

3. Harreman intimoetako emakumeen aurkako indarkeria, adierazpen ugaritako indarkeria sexuala, emakumezkoen mutilazio genitala eta jazarpen sexista sartzea emakume eta neskatilen aurkako indarkeriaren kontzeptuaren barruan.

3. Incluir dentro del concepto de violencia contra las mujeres y las niñas la violencia contra las mujeres en las relaciones íntimas, la violencia sexual en sus diversas manifestaciones, la mutilación genital femenina y el acoso sexista.

 

4. Hitzarmena ezartzeko esparruan sartutako indarkeriaren modu guztiei buruzko gaien inguruko datu estatistiko xeheak eta bereizleak jasotzea, tarte erregularren arabera.

4. Recoger los datos estadísticos detallados pertinentes, a intervalos regulares, sobre los asuntos relativos a todas las formas de violencia incluidas en el ámbito de aplicación del Convenio.

 

5. Generoaren ikuspegia eta diskriminazioaren debekua ezartzea, indarkeriaren esparruko printzipio nagusi gisa.

5. Establecer el enfoque de género y la prohibición de discriminación como principios rectores en materia de violencia.

 

6. Indarkeriari aurre egiten dioten emakumeei rol nagusia esleitzea programen ebaluazioan eta jarraipenean, eskubideen titular gisa.

6. Atribuir a las mujeres que enfrentan violencia un rol central en la evaluación y el seguimiento de los programas, como titulares de derechos.

 

7. Emakumeen intimitate-eskubidea ezartzea arretako bide osoan.

7. Establecer el derecho de las mujeres a la intimidad en todo el itinerario de atención.

 

8. Indarkeriaren aurkako haurren eskubideak berariaz aipatzea, batez ere, neskatilen eskubideak.

8. Hacer referencia expresa a los derechos de la infancia frente a la violencia y, en concreto, a los derechos de las niñas.

 

9. Arretako langileen prestakuntza derrigorrez aitortzea, eta ez sentsibilizaziorako ekintza soil gisa.

9. Reconocer la formación de las y los profesionales de la atención como una obligación y no sólo como una acción de sensibilización.

 

10. Gizarteak emakumeen aurkako indarkeria prebenitzen eta borrokatzen laguntzea sustatzea. Berdintasun politikak sustatuz eta eraso matxisten kontrako protokoloak indartuz edo martxan jarriz eta gizartearen erantzun soziala sustatuz.

10. Promover que la sociedad contribuya a la prevención y al combate de la violencia contra las mujeres. Promoviendo políticas de igualdad y reforzando o poniendo en marcha protocolos contra agresiones machistas y promoviendo la respuesta social.

 

11. Erakundeen arteko koordinazioa bultzatu tokiko eta lurraldeko protokoloak martxan jarriz, arreta zerbitzuak hobetzeko eta indarkeriari aurre egiten dieten emakumeen biktimizazio bikoitza ekiditeko.

11. Impulsar la coordinación interinstitucional poniendo en marcha protocolos locales, y territoriales, a fin de mejorar los servicios de atención e impedir la doble victimización de aquellas mujeres que se enfrentan a la violencia.

 

12. Mugimendu feministarekin eta emakume elkarteekin elkarlana bultzatu.

12. Impulsar la colaboración con el movimiento feminista y con las asociaciones de mujeres.

 

13. Gai honetan beharrezkoak diren neurrien finantzaketa bermatzeko mekanismo zehatzak ezartzea.

13. Establecer mecanismos concretos para garantizar la financiación de las medidas necesarias en esta materia.

 

14. Gure gaitzespena azaltzea indarkeria sexistarekiko: ikusten denarekiko eta ikusten ez denarekiko, eta haren agerpen guztiekiko eta bakoitzarekiko, zeina emakumeen eta gizonen arteko diskriminazioaren eta ekitate ezaren emaitza baita.

14. Mostrar nuestra repulsa a la violencia sexista: la que se ve y la que no, y a todas y cada una de sus manifestaciones, producto de la discriminación y falta de equidad entre mujeres y hombres.

 

15. Gure konpromisoa adieraztea, erakunde gisa emakumeen eta gizonen arteko harremanen berdintasun ezaren eta desorekaren aurka lanean jarraitzeko, horiexek baitira indarkeria areagotzen dutenak; eta baita ere gure konpromisoa adieraztea emakumeen aurkako edozein motatako indarkeriaren aurrean eman beharreko erantzunean, berdintasuna politiken erdigunean egongo den legealdi batean.

15. Manifestar nuestro compromiso como institución de seguir trabajando activamente contra la desigualdad y el desequilibrio de las relaciones entre mujeres y hombres, caldo de cultivo de la violencia, así como nuestro compromiso en la respuesta ante todo tipo de violencias contra las mujeres, en una legislatura donde la igualdad sea el centro de las políticas.

 

16. Gure elkartasuna adieraztea erasotutako edo eraildako emakumeei, hots, mutur-muturreko indarkeriaren biktimak izan direnei, eta gure babes osoa helaraztea haiei eta haien familiei.

16. Nuestra solidaridad con las mujeres agredidas o asesinadas, víctimas de la violencia sexista más extrema, transmitiendo todo nuestro apoyo para ellas y sus familias.

 

Azkenik, Gipuzkoako Batzar Nagusiek bat egiten dute azaroaren 25erako deitutako mobilizazio guztiekin, eta gizarte osoari gonbita egiten diote haietan parte hartzeko, modu horretan adierazteko emakumeen aurkako indarkeria errotik ezabatzeko banakako konpromisoa eta konpromiso kolektiboa, kontrol patriarkalaren agerpen guztiekin eta emakumeen bizitzan dauden indarkeria modu guztien salaketa.

Finalmente, las Juntas Generales de Gipuzkoa se suman a las movilizaciones convocadas para el 25 de noviembre e invitan a toda la sociedad a que participe en ellas, mostrando su compromiso tanto individual como colectivo con la erradicación de la violencia contra las mujeres, la denuncia de todas las manifestaciones del control patriarcal y de todas las formas de violencia presentes en la vida de las mujeres.

 

Hala, elkarrekin aurrera egiten jarraituko dugu gizarte iraunkor baterantz, demokrazia, justizia eta berdintasun handiagoko gizarterantz.

Así, seguiremos avanzando conjuntamente hacia a una sociedad sostenible, cada vez más democrática, justa e igualitaria.

 

 

 

 


ORRI-OINA:

Orri honen hasierara joan.