ARAKATZEKO LAGUNTZAK:

Edukira joan zuzenean.

Menura joan zuzenean.

Batzar Nagusien agenda.

Batzar Nagusietako ekimenak.BILATZAILEAK

Menua ireki Bilatzailea erakutsi

Jarduera


ORRI HONEN BIDE-IZENAORRIAREN EDUKI NAGUSIA

Adierazpen instituzionala

EMAKUMEEN AURKAKO INDARKERIA EZABATZEKO NAZIOARTEKO EGUNA DELA ETA, ADIERAZPEN INSTITUZIONALA

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL POR LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

 

Emakumeenganako indarkeria ezabatzeko nazioarteko egun honetan, azaroak 25, sexu-indarkeriak adingabeen artean gero eta eragin handiagoa duela azpimarratu eta arreta jarri nahi dugu, indarkeria mota hori ikusezinena eta normalizatuena baita, eta urtetik urtera gora egiten jarraitzen baitu.

Este 25 de noviembre, día internacional para la eliminación de violencia hacia las mujeres queremos poner la atención en la creciente incidencia de la violencia sexual entre menores como una de las formas violencia que resulta más invisibilizada y normalizada, y que sigue aumentando de año en año.

 

Hainbat txostenen arabera, sexu-delituen biktimen %40 adingabeak dira, gehienak neskak eta nerabeak. Adingabeen sexu-askatasunaren aurkako delituen ehunekoak ere gora egin du. Laguntza espezializatuaren eskaerek ere gora egin duten arren, datuek erakusten dute neskek zailtasun handiak dituztela indarkeria-adierazpen jakin batzuk antzemateko beren portaeran, bai berdinen taldean, bai harreman afektiboetan.

Según diferentes informes, hasta un 40% de las víctimas de delitos sexuales son personas menores de edad, mayoritariamente niñas y adolescentes. Aumenta también el porcentaje de delitos contra la libertad sexual cometidos por menores de edad. Aunque también han aumentado las peticiones de ayuda especializada, los datos reflejan que las chicas presentan serias dificultades para detectar ciertas manifestaciones de violencia en su propio comportamiento, tanto en el grupo de iguales como en sus relaciones afectivas.

 

Mugimendu feministak eta adituek adierazten dute arrazoiak genero-ikuspegidun kalitatezko sexu-hezkuntzarik ez izatea eta familietan eta eskola-inguruneetan gizarte-balio egokiak transmititu ez izana direla. Era berean, ohartarazten dute adingabeen artean genero-mito eta -estereotipoak hedatzen ari direla, baita haurren sexualizazioari eta pornografiaren bidezko sexu-hastapen goiztiarrari buruzkoak ere, neurri handiagoan, ohiko erabilerako sare sozialetan. Kasu askotan, gainera, biktimen sinesgarritasunik eza antzematen da, eta horrek eragotzi egiten du esku-hartze goiztiarra eta erreparatzailea, adingabeei egindako sexu-abusu eta sexu-erasoen kasuetan.

El movimiento feminista y las expertas apuntan como causas la ausencia de educación sexual de calidad con perspectiva de género y la falta de transmisión de los valores sociales adecuados en las familias y entornos escolares. Asimismo, se alerta sobre la difusión entre los menores de mitos y estereotipos de género, así como la sexualización infantil y la iniciación sexual temprana a través de la pornografía, en mayor grado, en las redes sociales de uso habitual. En muchos casos, se detecta además la falta de credibilidad de las víctimas, lo que impide la intervención precoz y reparadora en los casos de abusos y agresiones sexuales a menores.

 

Horren guztiaren ondorioz, harreman afektibo-sexualen eta gizonek eta emakumeek harreman horietan duten rolaren irudi desitxuratua zabaldu da. Sexu-indarkeria hutsaldu eta legitimatu egiten da, emakumeen nahiak eta gorputzak menderatzeko modu gisa. Jokabide larrienek eraso sexualetara eta fisikoetara eraman dezakete, baita, muturreko moduetan, emakumeen hilketetara ere.

Como resultado de todo ello, se ha extendido un imaginario distorsionado de relaciones afectivo-sexuales y del rol de hombres y mujeres en las mismas. Se banaliza y legitima el ejercicio de la violencia sexual como forma de dominación sobre las mujeres, sus deseos y sus cuerpos. Los comportamientos más graves pueden derivar hacia las agresiones sexuales y físicas e incluso, en sus formas más extremas, en los asesinatos de mujeres.

 

Horren guztiaren aurrean, euskal erakundeek eskura dituzten estrategia eta mekanismo guztiak sustatu behar dituzte, emakumeek eta neskek bizitza garapen osoa izan dezaten, askatasun- eta segurtasun-baldintzetan. Hain zuzen ere, beraien desirak, afektuak eta sexu-portaerak derrigortzerik eta indarkeriarik gabe adieraz ditzaten, genero-estereotipoak eta genero-aginduak alde batera utzita.

Ante todo ello, las instituciones vascas han de promover todas las estrategias y mecanismos a su alcance para que las mujeres y las niñas tengan un desarrollo de vida pleno, en condiciones de libertad y seguridad. En concreto, para que puedan expresar sus deseos, afectos y comportamientos sexuales sin coacciones y violencias, al margen de los estereotipos y mandatos de género.

 

Horiek horrela Gipuzkoako Batzar Nagusiek adierazten dute beharrezkoa dela:

Por tanto las Juntas Generales de Gipuzkoa manifiestan que es necesario:

 

Foru Aldundiak indarkeria matxistari aurrea hartzeko politikak garatzen jarraitzea, Jaurlaritza eta Udalekin elkar hartuta.

Continuar desarrollando políticas de prevención de la violencia machista por parte de la Diputación Foral, en colaboración con el Gobierno Vasco y los Ayuntamientos

Sexu-indarkerien biktimekin esku hartzen duten foru zerbitzuetako profesionalen prestakuntza-programak prestatzea

Diseñar programas de formación de los profesionales de los servicios forales que intervienen con víctimas de violencias sexuales

Foru Aldundiak, beste erakundeekin eta elkarte feministekin nahiz gizarteko beste antolakundeekin elkarlanean, indarkeria digitala prebenitzeko eta hari erantzuteko estrategiak lantzea, indarkeria matxista mota berri horiei ere aurre eginez

Elaboración por parte de la Diputación Foral, en colaboración con el resto de instituciones, grupos feministas y organismos sociales, de estrategias de prevención y respuesta a la violencia digital, combatiendo también estas nuevas formas de violencia machista

Aldundiaren eskumenen araberako sentsibilizazio kanpainak egitea genero-ikuspegidun kalitatezko sexu-hezkuntzaren beharraz, giza duintasuna eragiten duten balioak aintzat hartuz

Llevar a cabo campañas de sensibilización sobre la necesidad de una educación sexual de calidad con enfoque de género y tomando en consideración los valores que fomentan la dignidad humana

Adingabeekin hezkuntza-prozesuak indartzeko Foru Aldundiak bere eskumeneko laguntza eskaintzea, BELDUR BARIK programaren eta tokiko beste ekimen batzuen bidez

Apoyo de la Diputación Foral de acuerdo con sus competencias a los procesos educativos con menores a través del programa BELDUR BARIK y otras iniciativas de impulso local

 

Era berean, Batzar Nagusiek herritarrei dei egiten diegu, azaroaren 25ean, Emakumeen aurkako Indarkeria Ezabatzeko Nazioarteko Egunean, deitzen diren mobilizazioekin bat egin dezaten.

Asimismo, las Juntas Generales hacemos un llamamiento a la ciudadanía para que este 25 de noviembre, se una a las movilizaciones que se convoquen con motivo del Día internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres.

 

 

 

 


ORRI-OINA:

Orri honen hasierara joan.