AYUDAS A LA NAVEGACIÓN:

Saltar al contenido.

Saltar al menú.

Agenda parlamentaria.

Iniciativas parlamentarias.BUSCADORES

Desplegar menú Mostrar buscador

Iniciativas


RUTA DE ACCESO A LA PÁGINA ACTUALCONTENIDO PRINCIPAL DE LA PÁGINA

Declaración institucional

ERAKUNDE-ADIERAZPENA, EUSKARAREN NAZIOARTEKO EGUNA DELA-ETA (2008KO ABENDUAREN 3A)

 

Gipuzkoako Batzar Nagusiak, euskararen normalkuntza eta erabilerarako politikak bultzatu, hedatu eta sustatzeko lanean konpromisoa hartua dutenez, aho batez erabaki dute Euskararen Nazioarteko Eguna dela-eta Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak, foru-aldundiek eta EUDELek sinatu duten erakunde arteko adierazpenari atzikitzea; idatzi honekin batera doa erakundeak adierazpen horrekiko hartu duen jarreraren azalpena, euskaraz eta gaztelaniaz.

 

EUSKARAREN NAZIOARTEKO EGUNA 2008
ADIERAZPEN INSTITUZIONALA

 

Euskararen Nazioarteko Egunak urtero gogorarazten dizkigu Mitxelena handiaren hitz guztiz egoki haiek: “Gure herriak herri artean bere tokia behar duen bezala, hizkuntzak ere berea aurkitu behar du hizkuntza artean: handikeriazko menturarik gabe, iraupena eta hazkuntza segurtatzeko behar adinako tokia”. Hitz gogoangarri horiek aurtengo ospakizunean hartzen dute, agian, oihartzunik beteena. Izan ere, Hizkuntzen Nazioarteko Urtea den 2008 honen hasieran, Eusko Jaurlaritzako, Kataluniako Generalitateko eta Galiziako Xuntako hizkuntza politikarako arduradunek hizkuntza aniztasunaren aldeko Pariseko Adierazpena sinatu zuten, nazioarteko foroetan, besteak beste, honako hau aldarrikatzeko: “hizkuntz aniztasuna Europar Batasunaren balio oinarrizkoetako bat da, eta, halaber, baita Europa batu eta anitz baten aldeko berme sendoa ere”.

 

Aldarrikapen positibo horrekin batera, eta aniztasun linguistikoaren aldeko jarrerarekin koherentziaz jokatuz, aipatu adierazpenak arbuiatu egiten zituen “hizkuntz aukerak baliatuz jokabide diskriminatzaileak eragiten edo babesten dituen praktikak oro”.

 

Utikan inposaketa, beraz, hizkuntza politikatik, gaztelania nahiz euskara, zeinahi delarik ere, inposatu nahi litzatekeen hizkuntza. Bazter dezagun, hortaz, hurkoaren hizkuntz aukera zapuzteko tentazioa, baita euskararen balizko mesedetan ere. Euskararen kontrako inposaketa nozitu duen gizarte honek ondo daki ez dela inposaketaren bidea euskararen erabateko biziberritzeraino eramango gaituena. Erne, baina: euskara biziberritzeko egiten den guztia batzuentzat gutxiegi den bezala, beste batzuentzat, berriz, dena da gehiegi, eta euskararen erabilera bultzatzeko eta herritarrek euskaraz bizitzeko duten eskubidea bermatzeko hartzen den neurri oro, edo ia oro, inposaketatzat deskalifikatu ohi dute bidegabeki, inola ere inposaketa ez direnean. Izan ere, beste zerbait ere aldarrikatu behar dugu irmotasun berberaz: benetako elebitasunaren aldeko hizkuntza politika eragingarri batek, ezinbestez, betebeharrak dakartza, eta betebehar horiek, bereziki, hizkuntza ahulagoaren zaintza eta sustapenari lotzen zaizkio, berau delako esparru, funtzio eta hiztunak irabazi behar dituena. Betebehar horiek, gainera, adostasunaren fruitu umotua izan behar dute, gizarte bizitzan benetako eraginik izango badute. Adostu beharrekoak, beraz, euskararen sustapenerako, eta eleaniztasunaren ikuspegitik, ezarri beharreko betebeharren nolakotasuna eta erritmoak dira, ez euskararen eta elebitasunaren aldeko politika publikorik behar den edo ez den. Alor honetan, iruzur nabaria baita eskaintza-eskaria balizko legeen esku uztea hizkuntzen bilakabidea eta hizkuntzen arteko bizikidetza.

 

Okerra ez ezik, faltsua ere bai baita hizkuntza alorreko arau ezaren aldarria. Are faltsuagoa eta okerragoa, alor horretako araupetzeari zilegitasuna ukatzen dion diskurtsoa. Eta faltsutik maltzurrerainoko jauzia egiten du arautzea eta inposaketa berdindu nahi dituenak. Eleaniztasunak, guk nahi dugun eleaniztasun orekatuak bederen, alor publikoan gauzatzen diren hizkuntz jokabideak arautzea eskatzen du, arau ezak hizkuntza sendoenaren alde egiten baitu berez eta ezinbestez. Ez dezagun ahaztu gizartearen ahotsa eta arauaren beraren izaera demokratikoa direla arau ororen zilegitasunaren iturburua. Inposaketaren antipodetan dago, beraz, araupetze demokratikoa, eta horren premia dugu, nahitaez, euskararen erabilera areagotu eta esparru berrietara hedatzeko xedez diseinaturiko hizkuntz politika historikoki aurrerakoia mamitzeko.

 

Nolanahi ere, aitor dezagun, berandu baino lehen, arauak ez direla, honetan ere, aski. Urik gabeko uberka baita, atxikimendurik gabe, araua: sorora iritsita ere, lurra emankortzeko ahalmenik ez. Baina erro politikoak, kulturalak edo sozialak izanik ere, baldintza garbi batzuk bete behar ditu euskarak behar eta guk onar genezakeen atxikimendu mota bakarrak: bateratzailea izan behar du, kohesioa sortu behar baitu, eta ez zatiketa; zabala izan behar du, aniztasunetik ateratzen baitu euskarak aurrera egiteko kemena, eta ez afinitatezko berdinkeriatik. Hitz batean, naturaltasuna arnasten duen atxikimendua behar du euskarak, euskal herritartasuna pentsatu eta bizitzeko norberak duen modu partikularrarekin berez eta samur uztartzen dena.

 

Azken batean, hizkuntza minorizatu bat normaltasunera ateratzeko, ezinbestekoa da hizkuntza horrentzako bizigiro egokia lortzea, eta bizigiro hori sortzen eta mantentzen, euskal gizartea osatzen dugun guztiok —euskal hiztun izan edo ez— konprometitu behar gara, nor bere hizkuntz aukerari uko egin gabe, noski, baina baita ere hurkoarena erraztuz. Euskarak, jakina, nahitaezkoa du gizarte osoaren konpromiso hori. Kontua ez baita euskararen biziraupen nolabaiteko bat bermatzea, baizik eta euskara etengabeko hazkunderako bide oparoan jartzea. Hori da eleaniztasunera garamatzan hizkuntza politika demokratiko batentzat helbururik egokiena.

 

Helburu horrek, ordea, dei berezia egiten die gure herrikide elebakarrei. Eleaniztasun orekatuaren eta, beraz, hizkuntz normalkuntzaren bidean aurrera egiteko, elebakarrek urratsak eman behar dituzte euskararantz. Ezin zaio-eta euskarari bermatu ezinbestekoa duen arnasa, gutariko bakoitza ez bada, bere hizkuntz aukera pertsonala zeinahi delarik ere, euskaraz ari denaren jarduna ez oztopatzeko gauza. Errespetu praktiko horretatik, eta ez beste inondik, dator eleaniztasunaren bideragarritasuna. Gurean eta edonon.

 

Era berean, euskararen aldeko hizkuntza politika batek ezin du sekulan inongo erdara, are gutxiago erdal mundua, etsaitzat hartu. Eta ez soilik balizko etsaigo horretatik euskarak berak jasoko lituzkeelako kalterik handienak. Horrez gain, eta nagusiki, kontraesan jasanezina litzatekeelako gure herriaren kohesioarekiko. Izan ere, euskal herritarrok osatzen dugun gizarte bakar honetan mundu ugari bizi dira aldi eta toki berean, eta denak dira elkarren osagarriak. Hau da, erdal mundua indartu egiten da euskarari babesa emanez, euskal mundua indartu egiten den bezala erdarekiko bizikidetza gogo onez onetsiz. Bere baitan mundu ugari izateaz gain, bere baitako mundu horiez guztiez harro sentitzen den herria delako gurea. Horregatik, besteak beste, izan nahi du egiazki eleanitza gure gizarteak, eleaniztasunarekin denok irabazten baitugu, inork ezer galdu gabe. Euskarari bizkar emanda, berriz, ez dago ezer irabazteko. Bai, ordea, galtzeko. Galtzaile, gainera, denok ginateke euskarari bizkar emanda biziz gero, eta denok irabazle, aldiz, euskarari gure bizitzan eta gizartean behar duen tokia eginez gero. Horretan baitatza, azken finean, herri bat izatea.

 

Hizkuntzen arteko harreman sanoen bidetik, ez beste inondik, bilatuko du, beraz, euskarak Mitxelenak opa zion hizkuntzen arteko tokia.

 

Eta lankidetza da, helburu horretarainoko bidean, gakoa; hizkuntza politika ireki eta eragingarria gidari duen lankidetza. Horixe baita, azken batean, euskal herri erakundeoi alor honetan dagokigun zeregina: eleaniztasun orekatuaren bidean, euskal herritar guztiontzako toki egokirik duen euskara biziberritzeko politika adostua eta eraginkorra diseinatu, eraberritu eta gauzatzea.

 

Horren aldekoa da gaur, beraz, Euskararen Nazioarteko Egunean eta Mitxelenaren asmo zuhurra gogoan, euskal herri erakundeok aldarrikatzen dugun konpromisoa: adostasuna, atxikimendua, erabilera.

 

DECLARACION INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DEL EUSKERA (3 DE DICIEMBRE DE 2.008)

 

Las Juntas Generales de Gipuzkoa comprometidas con las políticas de impulso, difusión y promoción de las políticas de normalización y uso del euskera deciden unánimemente adherirse a la declaración interinstitucional firmada por la Viceconsejería de Política Lingüística, Diputaciones Forales y EUDEL en relación al día Internacional de la Lengua Vasca, día Internacional del Euskera, adjuntando el presente posicionamiento Institucional en euskera y castellano con la citada Declaración Institucional.

 

DÍA INTERNACIONAL DEL EUSKERA 2008
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

 

La celebración del Día Internacional de Euskera nos brinda una ocasión propicia para rememorar aquellas certeras palabras del insigne Mitxelena: “Así como nuestro país necesita su sitio entre los países, también nuestro idioma debe encontrar su lugar entre los idiomas; sin afán de vanagloria, debe procurarse un lugar que le garantice la pervivencia y el crecimiento”.

 

Esas memorables palabras adquieren, si cabe, especial eco en la celebración del presente año. En efecto, en los inicios de este 2008, declarado Año Internacional de las Lenguas, los responsables de política lingüística del Gobierno Vasco, la Generalitat de Catalunya y la Xunta de Galicia suscribieron la Declaración de París por la pluralidad lingüística, con el objetivo, entre otros, de proclamar en los foros internacionales que “la pluralidad lingüística constituye uno de los valores fundamentales de la Unión Europea y representa un fundamento sólido para la construcción de una Europa unida y plural”.

 

Junto a esa proclama positiva, y coherentemente con una posición favorable a la pluralidad lingüística, la referida declaración rechazaba “toda práctica causante o favorecedora de cualquier discriminación basada en la opción lingüística”.

 

Rechacemos la imposición, por tanto, en materia de política lingüística, sea cual sea, euskera o castellano, la lengua que pretendiera imponerse. Rechacemos, en consecuencia, la tentación de impedir la opción lingüística de nuestros semejantes, por mucho que el motivo fuera un improbable beneficio para el euskera. Esta sociedad, que ha padecido la imposición contra el euskera, sabe bien que no es el de la imposición el camino que ha de conducirnos a la plena revitalización del euskera. Pero atención: así como para algunos todo cuanto se hace a favor de la revitalización del euskera resulta poco, para otros, por el contrario, todo es demasiado, y descalifican injustamente, tildándola de imposición, toda, o casi toda, medida destinada a fomentar el uso del euskera y garantizar el derecho de los ciudadanos a vivir en esa lengua, cuando, de hecho, tales medidas nada tienen de imposición. En efecto, debemos proclamar, con idéntica firmeza, que una política eficaz en pro del bilingüismo real comporta, ineludiblemente, deberes, y tales deberes conciernen, especialmente, a la salvaguarda y promoción del idioma más débil, pues éste es el que debe ganar ámbitos, funciones y hablantes. Dichos deberes, además, han de ser fruto maduro del acuerdo, si se pretende que surtan verdadero efecto en la vida social. La materia a acordar se circunscribe, por tanto, a las características y ritmos de las obligaciones a establecer en orden al fomento del euskera, siempre desde el punto de vista del multilingüismo, y no a si es o no necesaria una política pública de fomento del euskera y del bilingüismo. En este terreno, es notoriamente fraudulento confiar a unas inciertas leyes de la oferta y la demanda la evolución y convivencia de las lenguas.

 

Porque, además de erróneo, reivindicar la desregulación en materia de política lingüística es también falaz. Más falaz y erróneo es, si cabe, el discurso que niega legitimidad a la regulación en dicha materia. Y pasa de falaz a perverso el propósito de identificar regulación e imposición. El multilingüismo, al menos el multilingüismo equilibrado que propugnamos, precisa que las prácticas lingüísticas que se desarrollan en el ámbito público sean reguladas, puesto que la desregulación favorece, en sí misma e invariablemente, al idioma más fuerte. No olvidemos que la legitimidad democrática de toda norma dimana de la voz de la sociedad y del carácter democrático de la propia norma. La regulación democrática se sitúa, por tanto, en las antípodas de la imposición, y resulta imprescindible para llevar a la práctica una política lingüística de perspectiva histórica progresista y destinada a incrementar y extender a nuevos ámbitos el uso del euskera.

 

No obstante, reconozcamos, antes de que sea demasiado tarde, que tampoco en este terreno bastan las normas. Porque la normativa, sin adhesión, es como un cauce seco: puede que llegue a los campos, pero nunca podrá fertilizar la tierra. En efecto, la única forma de adhesión que el euskera precisa y que podemos aceptar ha de cumplir claramente ciertas premisas, tanto si las raíces de dicha adhesión son políticas, culturales o sociales: debe ser integradora, pues ha de generar cohesión, y no división; debe ser abierta, pues el euskera extrae de la pluralidad su energía para avanzar, y no de una afinidad uniformizante. En una palabra, el euskera necesita una adscripción que respire naturalidad, en armonía con el modo particular en que cada cual concibe y vive su manera de ser vasco.

 

En definitiva, para llevar un idioma minorizado a la normalidad, es imprescindible procurarle el medio ambiente adecuado, y todos cuantos formamos la sociedad vasca —seamos o no vascohablantes— hemos de comprometernos en la consecución y sostenimiento de ese medio ambiente, sin que ello suponga, obviamente, renuncia alguna a la opción lingüística de cada cual, pero favoreciendo, al mismo tiempo, la ajena. El euskera, claro está, necesita perentoriamente ese compromiso del conjunto del cuerpo social. Porque la cuestión no se reduce a garantizar cierta pervivencia al euskera; antes bien, se trata de situarlo en la fructífera senda del crecimiento sostenido. Ése es el mejor objetivo para una política lingüística que ha de conducirnos al multilingüismo.

 

Tal objetivo, no obstante, convoca especialmente a nuestros conciudadanos y conciudadanas monolingües. Porque para avanzar en el camino del multilingüismo equilibrado y, por tanto, de la normalización lingüística los ciudadanos y ciudadanas monolingües deben dar pasos hacia el euskera. Porque no es posible garantizar al euskera el aliento que precisa si cada uno de nosotros y nosotras, cualquiera que sea su opción lingüística, no se esfuerza por remover los obstáculos que dificulten el desenvolvimiento de quien se expresa en euskera. Sólo de ese respeto práctico proviene la viabilidad del multilingüismo. Aquí y en cualquier lugar.

 

Asimismo, una política lingüística favorable al euskera no puede considerar como rival a ninguna otra lengua o universo cultural. Y no únicamente porque en tal hipotética rivalidad sería el euskera la lengua más perjudicada. Sino sobre todo, y más allá de esa certeza, porque supondría una contradicción insalvable para la cohesión de nuestro pueblo. En efecto, los ciudadanos y ciudadanas vascos formamos una única sociedad en la que viven simultáneamente y comparten espacio múltiples mundos, todos ellos complementarios. Esto es, el mundo que se expresa en una lengua distinta al euskera se fortalece protegiendo al euskera, de la misma manera en que el mundo que se expresa en euskera se fortalece aceptando de buen grado la convivencia con otras lenguas. Porque nuestro pueblo, además de contener multitud de universos, se siente orgulloso de todos ellos. Precisamente por esa razón, entre otras, desea nuestra sociedad ser verdaderamente multilingüe, porque el multilinguismo nos beneficia a todos, sin que nadie pierda nada. Mientras que dando la espalda al euskera, por el contrario, no hay beneficio posible. Sí, en cambio, perjuicio. Además, somos todos sin excepción quienes perdemos viviendo de espaldas al euskera, y todos ganamos haciendo al euskera el sitio que necesita en nuestra vida y en nuestra sociedad. Pues en eso, precisamente, consiste ser un pueblo.

 

Sólo a través de la relación sana con los demás idiomas hallará el euskera, por tanto, el lugar que entre las lenguas le deseaba Mitxelena.

 

Y la clave de dicho objetivo radica en la cooperación; una cooperación guiada por una política lingüística abierta y eficaz. Pues ése es, en definitiva, el cometido que, en esta materia, nos corresponde a las instituciones vascas: diseñar, renovar y poner en práctica una política consensuada y eficaz para la revitalización del euskera, en la cual tengamos cabida todos los ciudadanos y ciudadanas vascos.

 

En ello se plasma el compromiso que las instituciones vascas, guiadas por el aquilatado deseo de Mitxelena, proclamamos en el Día Internacional del Euskera: acuerdo, adhesión, uso.

 

 

 

 

 


PIE DE PÁGINA:

Ir a inicio de esta página.