ARAKATZEKO LAGUNTZAK:

Edukira joan zuzenean.

Menura joan zuzenean.

Batzar Nagusien agenda.

Batzar Nagusietako ekimenak.BILATZAILEAK

Menua ireki Bilatzailea erakutsi

Jarduera


ORRI HONEN BIDE-IZENAORRIAREN EDUKI NAGUSIA

Adierazpen instituzionala

Euskararen Nazioarteko Eguna

Día Internacional del Euskera

 

Gipuzkoako Batzar Nagusietako Erakunde Adierazpena

Declaración Institucional de las Juntas Generales de Gipuzkoa

 

Abenduaren 3a Euskararen Nazioarteko Eguna dugu, Euskal hizkuntzaren unibertsaltasuna aldarrikatzeko eguna. Ospatzeko eguna beraz, baina baita konpromisoak hartzeko eguna ere. Gipuzkoako Batzar Nagusiek ospakizun hau baliatu nahi dute, gainera, eta bereziki, euskararen erabilera aldarrikatu eta sustatzeko. Guztiona den hizkuntza, gizarte kohesiorako giltza bilakatuz, aniztasunean oinarritutako herria eraikitzeko.

El 3 de diciembre se celebra el Día Internacional del Euskera, el día para la reivindicación de la universalidad de la lengua vasca. Día de celebración, pero también día para comprometerse. Las Juntas Generales de Gipuzkoa desean, además, valerse de dicha celebración para reivindicar y fomentar sobre todo el uso del euskera, convirtiendo una lengua que es de todos y todas como llave para la cohesión social, para construir un pueblo basado en la pluralidad.

 

Euskara euskal gizartearen ondarea da, haren historiaren eta kulturaren osagarri ezinbestekoa. Baina, aldi berean, eta munduko gainerako hizkuntza guztiak bezala, eleaniztasuna ezaugarritzat duen gizadi osoaren ondare ere bada. Hizkuntzen aniztasuna babestu nahi badugu, beharrezkoa dugu euskara babestu eta sustatzea.

El euskera es patrimonio de la sociedad vasca y es, esencialmente, un elemento inseparable de su historia y su cultura. Pero, como todas las demás lenguas del mundo, es también patrimonio de la humanidad, que entre sus rasgos característicos presenta el del plurilingüismo. Si queremos proteger la diversidad lingüística, es necesario que defendamos y promovamos el euskera.

 

Gipuzkoako Batzar Nagusiek urteko egun guztiak euskararen egun bilakatu nahi ditugu, pertsona guztien hizkuntza-eskubideen errespetuan oinarrituta eta pertsona bakoitzaren atxikitze naturala eta bakoitzaren herritar izateko molde partikularra errespetatuz. Beraz, euskararen normalizazioa aldarrikatzeko eguna dugu batez ere, hau da, euskal herritar guztiontzat eguneroko arlo denetan euskara ohiko eta lehenesteko hizkuntza izan dadila aldarrikatzeko.

Las Juntas Generales de Gipuzkoa desean que todos los días del año sean días del Euskera, respetando los derechos lingüísticos de todas las personas, así como su adhesión natural y la forma particular de ejercer su ciudadanía. Por tanto, sobre todo es día de reivindicar la normalización del euskera; esto es, de reivindicación para que sea lengua de uso normal y priorizado entre toda la ciudadanía vasca y en todos los ámbitos cotidianos.

 

Euskara Euskal Herriaren berezko hizkuntza eta Gipuzkoan gaztelaniarekin batera hizkuntza ofiziala izanik, Gipuzkoako Batzar Nagusiek euskararen aldeko hizkuntza-politika orekatu eta sustatzailea bultzatuko du: euskararen erabileraren aukera berriak zabaldu, gaur egungo politikak indartu eta aldi berrietara egokitu, herritar bakoitzaren hizkuntza aukerari zor zaion errespetua bermatu eta eguneroko jardunean euskararen erabilera ahalbidetzeko jarrerak eta jokaerak indartu.

Siendo el euskera lengua propia de Euskal Herria y, junto al castellano, lengua oficial en Euskadi, las Juntas Generales llevarán a cabo políticas equilibradas que den impulso a la lengua vasca: abrir nuevas oportunidades para el uso del euskera, reforzar las políticas actuales adecuándonos a los nuevos tiempos, garantizar el respeto que se debe a la opción lingüística de cada ciudadano y ciudadana, y fortalecer los comportamientos que posibiliten el uso del euskera en nuestra práctica diaria.

 

Euskara normalizatuko bada hizkuntza politika sendoa eta herritarren aktibazioa behar ditu ezinbestean. Beharrezkoa da gaurdanik, erakundeetan, euskara normalizazio bidean jartzeko politika eta erabaki eraginkorrak hartzea eta norabide horretan Batzar Nagusi hauek ondorengo konpromisoak hartu eta deialdiak luzatu nahi dituzte:

Para la normalización del euskera es imprescindible una política lingüística firme y la activación social. Desde hoy mismo, en nuestras instituciones, es necesario adoptar políticas y decisiones eficaces hacia la normalización del euskera, y en ese sentido estas Juntas Generales desean adoptar los siguientes compromisos y realizar estos llamamientos:

 

1. Euskaldunen hizkuntza eskubideak bermatuko ditugu, eta euskara administrazio osoan lan eta zerbitzu hizkuntza bihurtzeko konpromisoa hartzen dugu.

1. Garantizaremos los derechos lingüísticos de los/las euskaldunes, y adoptamos el compromiso para que el euskera sea lengua de trabajo y de servicio en toda la administración.

 

2. Gure egunerokotasunean euskara gero eta gehiago erabiltzeko konpromisoa hartzen dugu, benetako lan hizkuntza bilakatu dadin Gipuzkoako Batzar Nagusietan, horretarako behar diren baliabideak bideratuz.

2. Nos comprometemos a usar cada vez más el euskera en nuestro quehacer diario, para que se convierta en el idioma de trabajo real en las Juntas Generales de Gipuzkoa, facilitando los medios necesarios para ello.

 

3. Batzar Nagusien kontratazio-publiko eta lehiaketa guztietan hizkuntza-irizpideak txertatu eta garatzeko konpromisoa hartzen dugu.

3. Adquirimos el compromiso de introducir y desarrollar criterios lingüísticos en todas las contrataciones públicas y concursos de las Juntas Generales.

 

4. Batzar Nagusi hauek hiztun berriak lortu eta euskararen ezagutza jendartean unibertsalizatzen laguntzeko konpromisoa hartzen dute.

4. Nos comprometemos en que estas Juntas Generales apoyen la consecución de nuevos vasco parlantes y universalizar el conocimiento del euskera en la sociedad.

 

5. Herriko euskararen aldeko bilgune zabalak -euskalgintza, eragileak, sektore desberdinerako erakundeak, instituzioak- sortzen eta gorpuzten laguntzeko konpromisoa hartzen dugu.

5. Adquirimos el compromiso de colaborar en la creación y materialización de amplios espacios a favor del euskera en el territorio -euskalgintza, agentes, organizaciones de diferentes sectores, instituciones-.

 

6. Gipuzkoako Batzar Nagusiek, euskaraz bizi ahal izateko hizkuntza-politika orekatua bideratzeko konpromisoa adierazten die herritarrei.

6. Las Juntas Generales de Gipuzkoa manifiestan a la ciudadanía su compromiso por encaminar las políticas lingüísticas para poder vivir en euskera.

 

Gipuzkoa lurralde euskalduna da, eta errealitate horri erantzun behar diogu erakundeok, lehentasunez. Bizi dugun garai honek ekarri behar ditu Euskal Herrira estuki lotuta, euskararen normalizazioa. Hortaz, Gipuzkoako Batzar Nagusiek adierazten dute, herritarron gogoa indartu, euskaraz bizitzeko jarrerak sustatu eta euskararen erabilera kalera eramateko, ekimenak babestu nahi ditugula egun honetan. Hain zuzen ere, errealitate horri erantzuten saiatuko gara erakunde honetatik, lehentasunez, erakundeei arduraz jokatzea dagokigulako.

Gipuzkoa es un territorio euskaldun, y las instituciones debemos dar respuesta preferentemente a dicha realidad. Estos tiempos que vivimos deben traer consigo a Euskal Herria la normalización del euskera. Por ello, las Juntas Generales de Gipuzkoa manifestamos que este día deseamos apoyar las iniciativas orientadas a reforzar el deseo de la ciudadanía, fomentar las actitudes para vivir en euskera y llevar a la calle el uso del euskera. Desde esta institución trataremos, precisamente, de dar respuesta a dicha realidad, de forma prioritaria, ya que a las instituciones nos corresponde actuar con responsabilidad.

 

Euskara nazioartean zabaldu eta kokatu behar dugu, hitz egiten den lurraldeetan eta haietatik kanpo, egungo mundu eleanitz honetan hizkuntzek geografiaren mugak erraz gainditu baititzake. Euskararen Nazioarteko Eguna ospatzean euskararen orainari eta etorkizunari leiho zabal bat irekitzen diegu, eleaniztasunak gure bizikidetzan eta gizartekohesioan izan dezakeen eragin onuragarriaz konbentziturik.

Hemos de situar y difundir el euskera en el ámbito internacional, tanto en los territorios en los que se habla como fuera de ellos, porque en este mundo plurilingüe en el que vivimos las lenguas pueden traspasar fácilmente los límites geográficos. Con la celebración del Día Internacional del Euskera queremos abrir de par en par una ventana al presente y al futuro del euskera, convencidos de que el plurilingüismo puede ejercer una influencia favorable en nuestra convivencia y cohesión social.

 

Euskal herritarrok euskaraz hitz egin dugulako bizi da euskara; eta aurrerantzean ere, herritarrok euskaraz bizi nahi dugulako biziko da euskara. Beraz dei egin nahi diegu herritarroi etxean, kalean, lanean, aisian eta edonon euskaraz bizi gaitezen. Hori guztia dela eta Batzar Nagusiek herritarrak gonbidatzen ditu euskaraz bizitzeko konpromisoa har dezaten:

El euskera vive gracias a que las y los ciudadanos vascos hemos hablado en euskera; y también en adelante el euskera vivirá porque las y los ciudadanos deseamos vivir en euskera. Por tanto, hacemos un llamamiento a la ciudadanía para que vivamos en euskera en casa, en la calle, en el trabajo, en el ocio y en cualquier lugar. Por todo ello, las Juntas Generales invitan a toda la ciudadanía para que adquieran el compromiso de vivir en euskera:

 

1. Dakienak edonon, edonorekin eta edonoiz erabiliz

2. Ez dakienak euskara ikasiz

3. Erdipurdi dakienak euskara erabiliz, hobetuz.

1. Quien lo sabe, hablándolo dondequiera, con quien quiera, cuando quiera.

2. Quien no lo sabe, aprendiéndolo.

3. Quien lo sepa a medias, utilizándolo, mejorándolo.

 

Horregatik, Gipuzkoako Batzar Nagusiek bat egiten dute Euskararen Nazioarteko Egunarekin eta konpromisoa hartzen du euskara sendotzeko neurri malguak eta politika egokiak bultzatzeko. Aldi berean dei egiten die euskal herritar guztiei, bertan eta nazioartean euskara sustatzearen alde, gaur antolatzen diren ekitaldietan parte hartu dezaten. Era berean, Batzar Nagusiek herritar guztiak gonbidatu egiten ditu Batzar Nagusiekin dituzten harreman guztietan, ahozkoetan zein idatzizkoetan euskaraz jardun daitezen.

Por ello, las Juntas Generales de Gipuzkoa se adhieren a la celebración del Día Internacional del Euskera y adquiere el compromiso de promover medidas flexibles y políticas adecuadas al objeto de fortalecer el euskera. Al mismo tiempo, llama al conjunto de la ciudadanía vasca a participar en los actos que se celebran el día de hoy y que están destinados al fomento del euskera tanto aquí como en el ámbito internacional. Por ello, las Juntas Generales invitan a la ciudadanía para que usen el euskera en las relaciones con las Juntas Generales, tanto orales como por escrito.

 

 

 

 


ORRI-OINA:

Orri honen hasierara joan.