ARAKATZEKO LAGUNTZAK:

Edukira joan zuzenean.

Menura joan zuzenean.

Batzar Nagusien agenda.

Batzar Nagusietako ekimenak.BILATZAILEAK

Menua ireki Bilatzailea erakutsi

Jarduera


ORRI HONEN BIDE-IZENAORRIAREN EDUKI NAGUSIA

Adierazpen instituzionala

SEXU ASKATASUN ETA ANIZTASUNAREN ALDEKO ERAKUNDE-ADIERAZPENA

DECLARACION INSTITUCIONAL SOBRE LA LIBERTAD Y LA DIVERSIDAD SEXUAL

 

Maiatzaren 17an Homofobia, Lesbofobia eta Transfobiaren aurkako Eguna da. Gipuzkoako Batzar Nagusiek bere konpromisoa berresten dute askatasun afektibo-sexualarekin eta genero-identitate aniztasunarekin. Horrenbestez, askatasun hori murrizten duten diskriminazio-mota guztiak gaitzesten dituzte, eta hauek gainditzeko lan egiteko konpromisoa hartzen dute. Izan ere, diskriminazio horren funtsean aurreiritziak eta ezjakintasuna daude, sistema heteropatriarkalak sortuak eta ereinak.; berdintasun printzipioaren aurkakoa den sistema hain zuzen. Printzipio horren arabera, pertsona guztiak berdinak gara eta eskubide berberak ditugu, gure orientazio sexuala edo genero-identitatea edozein dela ere.

El día 17 de mayo es el Día Internacional contra la Homofobia, Lesbofobia y la Transfobia. Desde las Juntas Generales de Gipuzkoa condenamos la discriminación que sufren las personas LGBTB y reiteramos nuestro compromiso en la lucha contra la discriminación por motivo de orientación sexual y de identidad de género. Este tipo de discriminación está basada en los prejuicios e ignorancia creados y alimentados por el sistema heteropatriarcal; un sistema contrario al principio de igualdad, por el que todas las personas somos iguales y tenemos los mismos derechos, sea cual sea nuestra orientación sexual o identidad de género.

 

Azken urteetan zenabit lege eta eskubide berdindu egin dira, aurrerapauso handiak lortuz LGTBI taldeek mendebaldeko herrialde asko eta askotan,. Dena dela, horrekin batera, oraindik ere badago zer landu gizartean, esaterako, askatasun sexualaren kontrako indarkeria, presente dago mundu osoan eta nabarmen eragiten die lesbiana, gay, bisexual, transgenero eta intersexualei.

En los últimos años los colectivos LGTB han logrado que algunas leyes y derechos hayan sido equiparados, avanzando en gran parte de los países occidentales. Sin embargo, restan numerosas conquistas sociales que superar, como la supresión de la violencia generada a causa de la orientación sexual y la identidad de género, que afecta en numerosos rincones del mundo a lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, personas transgénero e intersexuales.

 

Gaur egun, joera heterosexual, binarista eta heldua posible den arau bakar gisa aurkezten du gure ordena sozialaren oinarrian dagoen heteropatriarkatuak, gainerako aukerak egiten dituzten pertsonak errudun gisa agerraraziz. Mendebaldeko sexualitatearen eta identitateen eskuliburua mugatuta dago, beraz, eta onarpen soziala, zilegitasun morala eta legezko eskubideak ukatzen dizkie heteropatriarkatuaren araua hausten duten sexu praktikei eta identitateei.

Hoy en día, la norma heterosexual, binarista y adulta es presentada como la única posible, sana, normal y legal por el heteropatriarcado, mientras sigue culpabilizando el resto de posibilidades. El manual de la sexualidad occidental se ve así limitado, privado de aceptabilidad social, legitimidad moral y derecho legal al resto de las prácticas e identidades posibles.

 

Egoera horren ondorioz, LGTBI pertsonengan ageri-agerikoa da jendaurrean adierazpen afektibo-sexualak egiteko beldurra eta zailtasunak. Gay, lesbiana, transexual, bisexual eta transgenero eta intesexualek askotan intimitatean eta sekretupean baino ez dituzte egiten adierazpen afektibo-sexualak eta identitatearekin lotutakoak, mendeetan zehar jasandako errepresioaren beldur.

Como consecuencia de esta situación, el temor a las manifestaciones públicas de carácter afectivo-sexual es palpable en el caso de las personas LGTBI. Lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, personas transgénero e intersexuales relegan muchas veces las manifestaciones de tipo afectivo-sexual e identitario a la más estricta intimidad y secretismo, sintiendo temor por las represiones mantenidas durante siglos.

 

Beste esparru batzuetan egin beharreko lana ahaztu gabe, nabarmendu nahi dugu komunikabideek ezinbesteko garrantzia dutela LGTBI pertsonei buruzko onarpen soziala lantzeko orduan eta baita identitate, harreman, familia eta bikote aniztasuna erakutsi eta islatzeko ere.

Sin olvidar la labor pendiente en otros ámbitos, queremos recalcar el papel fundamental que juegan los medios de comunicación en la formación de la conciencia pública sobre personas LGTBI, y pueden seguir contribuyendo a la imagen de diversidad y a una visibilidad creciente de los diferentes modelos de familias y parejas.

 

Garai honetan LGTBI pertsonen bizitzari buruzko diskurtsoa gurutzatu egiten zaio familiari, fedeari, elizari, gerrari, politikari, osasunari, ekonomiari, kirolei, entretenimenduari eta askoz gai gehiagori buruzko estaldurarekin. Horrenbestez, oraindik beharrezkoa da erakunde publikoek nahiz komunikabideek, LGTBI gaien inguruko aurkako ikuspuntuak eta aurreiritzi eta irain iturria izan daitekeen erretorika bereiztea.

El discurso sobre la vida de las personas LGTBI se entrecruza con la cobertura sobre la familia, la fe, la iglesia, la guerra, la política, la salud, la economía, los deportes, el entretenimiento y muchos más temas. Por ello, todavía es necesario que las instituciones públicas y los medios de comunicación distingan entre puntos de vista opuestos sobre temas LGTBI y la retórica que puede ser fuente de prejuicio y difamación.

 

Gipuzkoako Batzar Nagusiek, beraz, bere barne komunikazioan politikan eta baita bestelako komunikabideekin dituzten harremanetan dekalogo hau bere egingo dute, eta bertan jasotako irizpideak jarraituko dituzte:

Las Juntas Generales de Gipuzkoa, se comprometen a que tanto en su política de comunicación como en todas aquellas acciones relacionadas con los diferentes medios de comunicación, a hacer suyo este decálogo, y a adoptar sus recomendaciones:

 

 DEKALOGOA

 DECALOGO

 

1. Gipuzkoako Batzar Nagusietatik egiten den komunikazioan (idatzia nahiz irudi bidezkoa) herritarren aniztasuna islatuko dugu, aniztasuna zentzu zabalean ulertuta. Arreta berezia jarriko dugu harreman afektibo-sexualen eta genero-identitatearen aniztasuna isla dadin.

1. En las comunicaciones (tanto escritas como visuales), las Juntas Generales de Gipuzkoa reflejarán la diversidad social, entendiendo la diversidad de una manera amplia. Se pondrá especial atención en el reflejo de la diversidad afectivo-sexual y en las de identidad de género.

 

2. Komunitatearen giza kapitalaren garrantzia azpimarratu. Haren testigantzari eta esperientziari pentsamendu iraingarriak eta diskriminatzaileak desagerrarazteko analisi gaitasuna eman.

2. Poner en valor el capital humano de la comunidad. Otorgar a su testimonio y su propia experiencia la capacidad de análisis para la erradicación de pensamientos difamatorios y discriminatorios.

 

3. Osasun, segurtasun eta partaidetza gaiei tratamendu zuzena emateko asmoz herritarren eskubideak aldarrikatu, kolektiboak horiek betetzeko eragile aktibo bihurtzearekin batera.

3. Reivindicar los derechos de ciudadanía a un correcto tratamiento en temas de salud, seguridad y participación, a la vez que los propios colectivos pasan a ser agentes activos en el cumplimiento de los mismos.

 

4. Komunikabideekiko lankidetza sustatu gai guztietan, berariazkoak eta kolektiboetan euretan oinarritzen direnak barne. Horrela, gizartearen benetako irudia egingo da, eta horrek LGTBI kolektiboaren irudi zehatzagoa ematen lagunduko du.

4. Promover la colaboración con los Medios de Comunicación en todos los temas; también los específicos y los centrados en los propios colectivos de forma que se permita un retrato más ajustado a la sociedad, lo que contribuirá a dar una imagen más exacta del colectivo LGTBI.

 

5. LGTBI kolektiboa heterogeneoa da. Estereotipo negatiboak sortzen ez laguntzeko erantzukizuna daukagu. Beraz, beharrezkoa izango da iritziak eta adierazpenak zaintzea, gaien ikuspegi orekatua eskaintzeko.

5. El colectivo LGTBI es un colectivo heterogéneo, por ello tenemos la responsabilidad de no contribuir a generar estereotipos negativos. Es necesario pues que se cuiden las opiniones y expresiones para ofrecer una visión equilibrada de los temas.

 

6. Komunikabideak LGTBI elkarte eta kolektiboetarantz hurbiltzen lagundu, gaien eta edukien tratamenduak, terminologia eta ikusgaitasuna adostuta estilo gidaliburua sortzeko asmoz.

6. Propiciar un acercamiento de los medios de comunicación hacia las diferentes asociaciones y colectivos LGTBI para que mediante el consenso de los tratamientos, terminología y visión de los temas y contenidos, pueda llegarse a la elaboración de un manual de estilo.

 

7. Komunikabide sozialetan homofobia, lesfobia eta transfobiaren aurkako borroka aldarrikatzeko lanean parte hartu behar dugu, guztion borroka delakoan, eta, era berean, LGTBI kolektiboek jokabide iraingarriak eta biolentoak desagerrarazteko egiten diren balio eta ekintza guztiak hedatu eta horien garrantzia azpimarratu behar dira.

7. Debemos reivindicar la lucha contra la homofobia, lesfobia y transfobia desde los medios de comunicación sociales, así como difundir y poner en valor los trabajos y acciones de las personas LGTBI encaminadas a erradicar conductas estigmatizantes y violentas.

 

8. Homofobiaren gaitzak edo desinformazioak ukitutako kolektiboei eta pertsonei ahalduntze pertsonaleko prozesuan lagundu, jardunbide egokiak eta herritarrei helarazten zaizkien ereduak ekarrita.

8. Acompañar a los colectivos y personas afectadas por la lacra de la homofobia o desinformación en un proceso de empoderamiento personal, aportando buenas prácticas y ejemplos que se transmitan a la ciudadanía.

 

9. LGTBI komunitatea eragile aktiboa izan behar da, informazioa, komunikazioa edo teknologia berriak dakarten arlo guztietan, LGTBI kolektiboen eta komunikabideen artean partaidetza, lankidetza eta laguntzarako elkarrekiko konpromisoak bultzatuta.

9. La comunidad LGTBI debe ser parte activa en todo lo que significa información, comunicación o nuevas tecnologías, propiciando entre colectivos, personas LGBTI y medios de comunicación, compromisos recíprocos de participación, colaboración y ayuda.

 

10. Komunikabideek eta erakunde publikoek ez dituzte homofobia eta LGTBI pertsonen eskubideen aurkako gainerako jokabideak segurtasun edo hezkuntza arloko berariazko kontutzat jo behar, eta pertsonen bizitzaren alde guztiak zeharka eta positiboki ukitzen dituzten iritziak eta jokabideak sortzen laguntzen duten eragile bihurtu behar dira.

10. Los medios de comunicación y las instituciones públicas no debemos considerar la homofobia y demás conductas contrarias a los derechos de las personas LGTBI como un asunto exclusivo del área de seguridad o de la educación y debemos pasar a ser agentes que ayuden a crear opiniones y conductas que afecten de forma transversal y en positivo a todos los aspectos de la vida de las personas.

 

 

 

 


ORRI-OINA:

Orri honen hasierara joan.