AYUDAS A LA NAVEGACIÓN:

Saltar al contenido.

Saltar al menú.

Agenda parlamentaria.

Iniciativas parlamentarias.BUSCADORES

Desplegar menú Mostrar buscador

Iniciativas


RUTA DE ACCESO A LA PÁGINA ACTUALCONTENIDO PRINCIPAL DE LA PÁGINA

Declaración institucional

M8KO ERAKUNDE-ADIERAZPENERAKO PROPOSAMENA EMAKUMEAREN NAZIOARTEKO EGUNA DELA ETA

PROPUESTA DE DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL 8M, DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

 

EMAKUMEEN MOBILIZAZIOAK. Mundua eraldatzen duen emakumeen boterea

LAS MOVILIZACIONES DE LAS MUJERES. El poder de las mujeres que transforma el mundo

 

1952an martxoaren 8a Emakumearen Nazioarteko Eguna izendatu zuen Nazio Batuetako Batzar Nagusiak (NBE). M8ak emakumeen "grebak" oroitarazten ditu, zeintzuek beren eskubide laboral, ekonomiko, politiko eta sozialak aldarrikatu dituzten historian zehar. Borrokaz borroka aldaketak lortu dira legeetan, gizartean eta kulturan eta horrela herriek aurrera egin dute berdintasun- eta demokrazia-maila handiagorantz. Hala ere, ez da amaitu emakumeen borroka aldia.

El 8 de marzo fue instaurado en 1952 como Día Internacional de la Mujer por la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU). El 8M conmemora las "huelgas" de las mujeres, que a lo largo de la Historia han reivindicado sus derechos laborales, económicos, políticos y sociales. Las luchas han ido conquistando cambios legales, sociales y culturales que han hecho avanzar las sociedades hacia mayores cotas de igualdad y democracia. Sin embargo, el tiempo de las luchas de las mujeres no ha terminado.

 

Mundu osoan eta tokiko gure komunitateetan oraindik ere jarraitzen dute emakumeekiko berdintasunik ezak eta diskriminazioak egoten, emakume izateagatik. Diskriminazio hori, besteak beste, klase, etnia, adin, kultura, konbikzio, migrazioestatus, sexu-orientazio, genero-identitate edo gaitasunengatik egiten diren diskriminazioekin gurutzatzen da.

En todo el mundo y en nuestras comunidades locales persisten desigualdades y discriminaciones hacia las mujeres por el hecho de serlo. Esta discriminación se entrecruza con las discriminaciones de clase, etnia, edad, cultura, convicciones, estatus migratorio, orientación sexual, identidad de género, o capacidades, entre otras.

 

Beijing Ekintza Plataformak 25 urte bete dituen honetan, belaunaldi berriak bat egiten du giza eskubideak defendatu eta genero-berdintasuna lortuko duten ekonomia, gizarte eta sistema politikoak pentsatzeko borrokarekin, inor bazterrean utzi gabe. Mundu mailako mugimendu honen arabera emakumearen eta gizonaren berdintasuna ez da soilik funtsezko giza eskubidea, baizik eta mundu baketsu, oparo eta iraunkorra lortzeko beharrezko oinarria, Garapen Iraunkorrerako Helburuetan jasotzen denez. Garaia da gizarte osoak elkar harturik berdintasunaren mezu bakarra aldarrikatzeko.

Cuando se cumplen 25 años desde la Plataforma de Acción Beijing, una nueva generación se une en la lucha para imaginar economías, sociedades y sistemas políticos que defiendan los derechos humanos y logren la igualdad de género, sin dejar a nadie atrás. Este movimiento mundial entiende que la igualdad de la mujer y el hombre no es sólo un derecho humano fundamental, sino la base necesaria para conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible, tal y como se recoge en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es tiempo de que proclamemos la igualdad como un único mensaje de manera conjunta por parte de toda la sociedad.

 

Horrez gain, azken hamarkadetan Euskal Herriko mugimendu feministak ere euskal gizartean hainbat eremutan ematen diren arrakalak ikusarazi ditu, eta berari esker normalizatuta genituen zenbait inertzia eta eskubideen zapalkuntza ekimen politiko eraldatzaile konkretu bihurtu dira.

Además de ello, también el movimiento feminista de Euskal Herria ha visibilizado durante las últimas décadas las brechas existentes en diferentes ámbitos de la sociedad vasca, y, gracias a este movimiento, diversas inercias y vulneraciones de derechos que habíamos normalizado se han convertido en iniciativas políticas transformadoras y concretas.

 

Ondorioz, Batzar Nagusi hauek Gipuzkoan berdintasuna, inklusioa eta pertsona guztien partaidetza eskubidea gero eta gehiago indartzen eta zabaltzen lan egiteko konpromisoari atxikita jarraituko dutela adierazten dute, azpimarra berezia jarriz egoera zaurgarriago batean dauden emakumekolektiboengan.

Consecuentemente, estas Juntas Generales expresan su compromiso para seguir contribuyendo a la construcción de una Gipuzkoa más igualitaria, inclusiva y que garantice los derechos y la participación de todas las personas en dicho proceso poniendo especial énfasis en los colectivos de mujeres que se encuentran en una situación más vulnerable.

 

Horiek horrela, emakumeen borroka eta kaleko mobilizazioak akuilua dira Gipuzkoako Batzar Nagusientzat konprometituta jarraitzeko honako helburuak dituzten politiken alde:

De este modo, las Juntas Generales de Gipuzkoa se sienten interpeladas por la lucha de las mujeres y las movilizaciones en las calles a fin de continuar con su compromiso para colaborar en políticas que busquen:

 

Genero-harremanak eraldatzea gure administrazioen jardueran eta Gipuzkoako gizartean

Transformar las relaciones de género en la actuación de nuestras administraciones y en la sociedad guipuzcoana

Gizonak emakumea mendean edukitzeko eta bere gauzatzat izateko egiturak eta moldeak gainditzea andre-gizonen harremanak berdintasunerantz zuzentzeko giza duintasuna eraginez

Superar las estructuras y formas de dominación y posesión del hombre sobre la mujer para ir a unas relaciones de igualdad entre mujeres y hombres promoviendo la dignidad humana

Emakumeen aurkako indarkeria mota guztiak errotik ezabatzea eta egiturazko indarkeria horren biktimen memoria, justizia eta erreparazioa garatzea

Erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres y desarrollar la memoria, justicia y reparación a las víctimas de esa violencia estructural

Baldintzak eta aukerak eraikitzea emakumeek berdintasunean eta askatasunean ekonomian, gizartean, politikan eta kulturan esku hartzeko

Construir condiciones y oportunidades para la participación plena de las mujeres en igualdad y libertad en la vida política, económica, social y cultural

Diskriminazio mota guztien aurka borrokatzea

Luchar contra todas las formas de discriminación

Bizitza ardatz izango duten gizarteantolakuntza erantzukideak diseinatzea eta bitartekoei esker ere emakumeen antolakuntza propioak errazteko.

Diseñar organizaciones sociales corresponsables que pongan en el centro la vida y destinar recursos para facilitar las organizaciones propias de mujeres

Berdintasunezko gizarte inklusibo baten eraikuntzan laguntzen jarraitzeko konpromisoa, pertsona guztien eskubideak eta parte-hartzea bermatuko dituena

Compromiso de continuar contribuyendo en la construcción de una sociedad igualitaria, inclusiva y que garantice los derechos y la participación de todas las personas

Berdinsarea (berdintasunaren aldeko eta emakumeenganako indarkeriaren aurkako euskal udalerrien sarea) eta Berdinbidean (udalerri txikiena) handitzen jarraitzea. Helburua da ahaleginak batzea eta tokiko gobernuetatik elkarrekin jardutea berdintasunaren aldeko eta emakumeenganako indarkeriaren aurkako foru-politikak, -programak eta -zerbitzuak bultzatu, indartu, koordinatu eta ebaluatzeko

Seguir aumentando la Red de municipios Vascos por la Igualdad y contra la violencia hacia las mujeres-Berdinsarea, para municipios pequeños Berdinbidean, cuyo propósito es sumar esfuerzos y actuar conjuntamente desde los gobiernos locales para impulsar, fortalecer, coordinar y evaluar políticas, programas y servicios forales a favor de la igualdad y contra la violencia hacia las mujeres.

Berdintasun-politikak garatzeko foru-araudia pixkanaka artikulatzea eta foru-jarduera osoan genero-ikuspegia txertatzen dela bermatzea.

Articular progresivamente la normativa foral para el desarrollo de las políticas de igualdad y garantizar la incorporación de la perspectiva de género en toda la actividad foral.

Azkenik, Gipuzkoako Batzar Nagusiek gizarteari dei egiten dio esku hartzeko martxoaren 8rako gure lurraldeko auzo, herri eta hirietan, eta oro har Euskal Herri guztian zehar antolatutako mobilizazioetan Emakumeen Nazioarteko Eguna dela-eta.

Por último, las Juntas Generales de Gipuzkoa hacen un llamamiento a la sociedad a que participe en las movilizaciones convocadas para el próximo 8 de marzo en los barrios, municipios y ciudades del territorio y en toda Euskal Herria en general con motivo del Día Internacional de las Mujeres.

 

 

 

 


PIE DE PÁGINA:

Ir a inicio de esta página.