ARAKATZEKO LAGUNTZAK:

Edukira joan zuzenean.

Menura joan zuzenean.

Batzar Nagusien agenda.

Batzar Nagusietako ekimenak.BILATZAILEAK

Menua ireki Bilatzailea erakutsi

Jarduera


ORRI HONEN BIDE-IZENAORRIAREN EDUKI NAGUSIA

Adierazpen instituzionala

ADIERAZPEN INSTITUZIONALA, IRAILAREN 23AREN INGURUKOA, SEXU-ESPLOTAZIOAREN ETA PERTSONEN SALEROSKETAREN AURKAKO NAZIOARTEKO EGUNA

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL, EN RELACIÓN AL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE: DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL Y LA TRATA DE PERSONAS

 

1913an Argentinan onartutako Sexu-esplotazioaren aurkako Legea oinarri hartuta, Pertsonen Trafikoaren Aurkako Koalizioaren Mundu Konferentziak proposatu zuen irailaren 23a sexu-esplotazioaren eta pertsonen salerosketaren aurkako nazioarteko eguna izatea.

En base a la Ley de Lucha contra la Explotación Sexual aprobada en Argentina en 1913, La Conferencia Mundial de la Coalición Contra el Tráfico de Personas propuso instaurar el 23 de septiembre como el Día Internacional contra la explotación sexual y la trata de personas.

 

Pertsonen salerosketa giza eskubideen aurkako atentatu izugarri larria da, aro modernoko esklabotza-mota nagusia da, eta hainbat adar ditu: sexu-esplotazioa, lan-esplotazioa, behartutako lanak, organoen trafikoa eta abar. Adar horien artean sexu-esplotazioarena da ugariena, eta genero-osagai ikaragarria du, biktimen gehiengo handi-handia emakumeak eta neskak direlako. Giza eskubideen bortxaketa larri hori gure erakundeen ardurapean dago maila guztietan: sexu-esplotatzaileen aurkako ekintza judizialak egitea, esklabotza hori errotik desagerrarazteko erakundeen eta epailetzaren koordinazioa sustatzea, gizartea sentsibilizatzea, batez ere gizonak (esklabotza horren erabiltzaile nagusiak), eta biktimei babesa eta laguntza ematea bultzatzea. Erakunde guztien eginkizuna da pertsonen duintasuna, askatasuna eta munduan libre ibiltzeko eskubidea bermatzea, eta horiek zailtzen edo ukatzen dituzten legeak ezabatzea.

La trata de personas es un gravísimo atentado contra los derechos humanos, es la forma de esclavitud moderna por excelencia que se diversifica en varias modalidades: explotación sexual, explotación laboral, trabajos forzados, tráfico de órganos, etc. De estas variantes, la relacionada con la explotación sexual es la más numerosa, constituyendo y conllevando un fuerte componente de género, pues la inmensa mayoría de sus víctimas son mujeres y niñas.  Esta grave violación de los derechos humanos, abarca todas las esferas de responsabilidad de nuestras instituciones: desarrollar acciones judiciales contra los explotadores sexuales, impulsar la coordinación entre las instituciones y la judicatura para la erradicación de esta esclavitud, sensibilizar a sociedad, en especial a los hombres (usuarios mayoritarios de esta esclavitud) e impulsar la protección y apoyo a las víctimas. Es deber de todas las instituciones garantizar la dignidad de las personas, la libertad y el derecho a la libre circulación por el mundo, así como eliminar cualquier ley que atente u obstaculice su ejercicio.

 

Gipuzkoa ez da errealitate honetik at geratzen, horregatik Gipuzkoako Batzar Nagusiek erakunde publiko guztiei dei egiten diete lankidetzan jarrai dezaten, bereziki emakumeek pairatzen duten egoera hauek desagerraraztea xede.

Gipuzkoa está al margen de esta realidad, por eso las Juntas Generales de Gipuzkoa hacen un llamamiento a todas las instituciones públicas para que sigan colaborando con el fin de erradicar estas situaciones que sufren especialmente las mujeres.

 

Ezin dugu ahaztu COVID-19a ondorio asko izaten ari dela, eta ondorio horietako bat da lehendik horrelako egoerekiko kalteberak ziren pertsonen arriskua larriagotzea.

No podemos olvidar que esta COVID-19 está teniendo muchas consecuencias, una de las cuales es exacerbar el riesgo de aquellas personas que ya eran vulnerables a este tipo de situaciones.

 

Horregatik, Gipuzkoako Batzar Nagusiek:

Por todo ello, Las Juntas Generales de Gipuzkoa:

 

1. Adierazten dute sexu-esplotazioa xede duen salerosketa, bereziki emakume eta neskatoena, ikusarazi egin behar den arazo bat dela, batez ere COVID-19aren eraginez mundu osoan bizi dugun krisi honetan.

1. Constatan la necesidad de visibilizar, sobre todo en este momento de crisis mundial por la Covid-19, el problema de la trata con fines de explotación sexual de personas, especialmente, de niñas y mujeres.

 

2. Erakunde guztiei eskatzen diete indartu dezatela delitu mota horiek detektatzeko eta kontrolatzeko gaitasuna, adierazle eta azterlan guztiek erakusten baitute koronabirusaren pandemiak areagotu egin duela emakume eta nesken sexu-esplotaziorako salerosketa, eta biktima horiek beren bahitzaileengandik indarkeria handiagoa jasateko arriskua dutela, konfinatuta daudelako.

2. Instan a todas las instituciones a que se refuerce por todos los medios posibles, la capacidad de detección y control de este tipo de delitos, dado que todos los indicadores y estudios muestran que la pandemia del coronavirus ha aumentado la trata con fines de explotación sexual de mujeres y niñas, y que dichas víctimas se exponen a una mayor violencia de sus captores al estar confinadas.

 

3. Dei egiten diete Gipuzkoako erakunde zein herritarrei, sexu-esplotaziorako emakume eta neskatoen salerosketak sortzen dituen ondorio latz eta gizagabeez hausnar dezaten, eta ez dezaten sustatu, zuzenean edo zeharka, hura mantentzea edo gehitzea, errealitate hau gure herrialde historikotik desager dadin.

3. Hacen un llamamiento tanto a las instituciones como a la ciudadanía guipuzcoana para que reflexionen sobre las terribles e inhumanas consecuencias que genera la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, y no promuevan directa o indirectamente su mantenimiento o incremento, para que esta realidad desaparezca de nuestro territorio histórico.

 

4. Hedabide guztiei eskatzen diete sexu-esplotaziorako emakumeen salerosketa ematen den klub ezagunen publizitatea eta eskaintza ezabatzeko.

4. Instan a todos los medios de comunicación a eliminar la publicidad y la oferta de conocidos clubs donde se comete la trata de mujeres con fines de explotación sexual.

 

5. Ertzaintzari, Udaltzaingoari eta erakunde eskudun guztiei eskatzen diete, batetik, pertsonen salerosketaren sareak eta "industria" desegiteko baliabideak areagotzeko, arreta berezia jarriz emakumeen eta neskatoen salerosketan, eta, bestetik, salerosketaren, trafikoaren biktimentzat laneratzeko eta gizarteratzeko berariazko neurriak ezartzeko.

5. Instan a la Ertzaintza, a la Policía Municipal y a todas las instituciones competentes a incrementar los recursos destinados al desmantelamiento de las redes y de la "industria" de la trata personas, con especial foco en la trata de mujeres y niñas, así como a establecer medidas específicas de integración e inserción laboral para las víctimas de trata y tráfico.

 

6. Gipuzkoan aipatutako egoera hauek pairatzen dituzten emakumeak laguntzen dituzten elkarte eta erakundeen lana errekonozitu eta eskertzen dute.

6. Reconocen y agradecen la labor de las asociaciones y entidades que apoyan a las mujeres que sufren estas situaciones en Gipuzkoa.

 

7. Eskatzen dute erakunde adierazpen hau honako hauei bidaltzea: Eusko Legebiltzarreko Giza Eskubide eta Berdintasun Batzordeari, Gipuzkoako udal guztiei eta Estatuko gobernuari.

7. Solicitan el envío de esta Declaración institucional a la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad del Parlamento Vasco, a todos los ayuntamientos guipuzcoanos y al Gobierno del Estado.

 

 

 

 


ORRI-OINA:

Orri honen hasierara joan.