AYUDAS A LA NAVEGACIÓN:

Saltar al contenido.

Saltar al menú.

Agenda parlamentaria.

Iniciativas parlamentarias.BUSCADORES

Desplegar menú Mostrar buscador

Iniciativas


RUTA DE ACCESO A LA PÁGINA ACTUALCONTENIDO PRINCIPAL DE LA PÁGINA

Declaración institucional

AZAROAREN 25EKO ADIERAZPEN INSTITUZIONA EMAKUMEEN AURKAKO INDARKERIA EZABATZEKO EGUNA DELA ETA

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL 25 DE NOVIEMBRE CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

 

INDARKERIA MATXISTARI AURRE EGITEA PANDEMIA ALDIAN

COMBATIR LA VIOLENCIA MACHISTA EN TIEMPOS DE PANDEMIA

 

Azaroaren 25a edozein motatako indarkeria matxisten aurkako aldarrikapenerako eta sentsibilizaziorako eguna da.

El 25 de Noviembre es un día de reivindicación y de sensibilización contra todo tipo de violencias machistas.

 

COVID-19ren pandemiak gure bizitza eta komunitateak kolokan jarri ditu, pertsona guztien osasunari, segurtasunari, ongizateari eta komunitate-bizitzari erronka handia jarriz.

La pandemia de la COVID-19 ha puesto nuestras vidas y comunidades en jaque, desafiando seriamente la salud, la seguridad y el bienestar de todas las personas y la vida en comunidad.

 

Krisi-testuinguruak, pandemia honekin gertatzen den bezala, indarkeria matxista ugalaraz dezaketen egoera berriak txertatu ditu gure bizitza eta komunitateetan. Indarkeria hori botere-harreman desorekatuen eta emakumeen aurkako diskriminazioaren adierazpen bat da, eta desoreka horiek larritu egiten dira pairatzen ari garen krisi sanitario, sozial eta ekonomikoaren ondorioz.

Los contextos de crisis, como ocurre con esta pandemia, ha puesto nuestras vidas y comunidades en nuevas situaciones que pueden ser caldo de cultivo para que la violencia machista prolifere. Esta violencia es una manifestación de las desiguales relaciones de poder y de la discriminación contra las mujeres, que se ven agravadas por las crisis sanitaria, social y económica que estamos viviendo.

 

Pandemiak sortutako egoeran arreta jarri behar diegu etxean, lantokietan eta dabiltzan lekuetan indarkeria jasaten duten emakumeei eta neska-mutikoei, bizirik irauteko, etsi gabe borrokatzen baitira. Gizartearen aitorpen eta elkartasun osoa merezi dute. Testuinguru horretan, isolamendua, babesgabetasuna eta ikusezintasuna saihesteko baldintza egokiak sortzeko lanean jarraitu behar dugu. Horregatik gogoan izan nahi ditugu indarkeria matxista jasaten duten edo jasan duten emakume guztiak, eta erahil dituztenak, bai eta haien seme-alabak zein familia-inguruneak ere, eta gaur bereziki gogoan izan nahi ditugu aurten Euskal Herrian hildako lau emakumeak, bi EAEn eta beste bi Iparraldean. Errealitate mingarri horrek akuilatu egiten gaitu gizarte gisa halakorik gehiago ez izateko lanean jarraitzeko eta mobilizatzeko konpromisoa hartzeko.

En la situación generada por la pandemia debemos poner el foco en las mujeres y niñas y niños que sufren violencia en sus hogares, en sus trabajos, en sus espacios de vida mientras resisten por su supervivencia. En este contexto debemos seguir trabajando para generar las condiciones adecuadas para evitar su aislamiento, desprotección e invisibilidad. Se merecen todo el reconocimiento y solidaridad de la sociedad. Por eso queremos recordar a todas las mujeres que sufren o han sufrido violencia machista y/o han sido asesinadas, así como a sus hijos e hijas y entornos familiares y, especialmente hoy a las cuatro mujeres asesinadas este año en Euskal Herria, dos en la CAPV y otras dos en Iparralde. Esta dolorosa realidad nos interpela como sociedad y nos compromete a seguir trabajando y movilizarnos para que no siga ocurriendo.

 

Egun honek izan behar du indarkeria matxisten aurkako borroka aldarrikatzeko eta gure buruei gogorarazteko funtsezkoa dela genero-ikuspegia politika guztietan txertatzea. Ikuspegi hori une oro eduki behar dugu aurrean, eskuratutako eskubideetan atzerakadak ekiditeko, horrek ezberdintasunak eta diskriminazioak handituko lituzkeelako. Indarkeria matxistaren biktima diren emakumeak artatzeko zerbitzu espezifikoek egiturazkoak izan behar dute, eta aurrekontu ekonomikoez hornitu behar dira, eta azken urtetan egin den prebentzio-lanari jarraipena eman behar zaio.

Este día debe reivindicar la lucha contra las violencias machistas y recordarnos la necesidad de que la aplicación de perspectiva de género en todas las políticas es fundamental, y, debe estar constantemente presente para evitar que se produzcan retrocesos en los derechos adquiridos, aumentando las desigualdades y las discriminaciones. Los servicios específicos para la Atención a Mujeres Víctimas de Violencia Machista deben ser estructurales y es necesario dotarlos de presupuestos económicos, continuando el trabajo preventivo que se ha desarrollado durante los últimos años.

 

Horiek horrela, Gipuzkoako Batzar Nagusiek adierazten dute kontuan hartu behar direla, erakunde bakoitzari dagozkion eskumenen arabera, berdintasun-politikak garatzen jarraitzeko irizpideok, emakumearen duintasun eta eskubideetan oinarrituz:

De este modo, las Juntas Generales de Gipuzkoa estiman necesario tener en consideración los siguientes criterios para seguir desarrollando las políticas de igualdad, según las competencias de cada institución, desde la dignidad y derechos de la mujer:

 

Genero-ikuspegia duten erakunde-aurrekontuak bultzatzea, eta berdintasun-politika aktiboak, integralak eta partizipatiboak garatzeko baliabide ekonomikoak eta giza baliabideak handitzea, erakundeen maila guztietan.

Fomentar presupuestos institucionales con perspectiva de género y reforzar los recursos económicos y humanos específicos orientados al desarrollo de políticas de igualdad activas, integrales y participativas en todos los niveles institucionales.

Bermatzea inplikatutako erakunde guztien aurrekontuak egokiak direla helburu honekiko: Euskadi indarkeria matxistarik gabeko herrialdea izatea, helburu estrategikotzat hartuz hori, are gehiago pandemia-garaian.

Garantizar que los presupuestos de todas las instituciones implicadas sean adecuados a los objetivos de que Euskadi sea un país libre de violencias machistas, fijando esta cuestión como un objetivo estratégico, más aún en tiempos de pandemia.

Indarkeria matxistaren biktima diren emakumeen eskubideak politika publikoen proposamenen erdigunean jartzea, haien beharrak eta eskaerak entzunda, aurrekontu gehiago inbertitzeko eta garatzeko babeserako, arretarako, erreparaziorako eta berriz ez gertatzeko politiketan .

Situar los derechos de las mujeres víctimas de violencia machista en el centro de las propuestas de las políticas públicas, escuchando sus necesidades y demandas, para desarrollar e invertir más presupuesto en las políticas de protección, atención, reparación y garantía de no repetición.

Etxeko tratu txarren eta indarkeria sexualaren biktima diren emakumeen arreta hobetzeko Erakundeen Arteko III. Akordioaren eguneratzea sustatzea, Istanbulgo Hitzarmenaren sinaduraren eta indarraldiaren arabera, bai eta Genero Indarkeriaren Estatu Itunaren sinaduraren arabera ere, zeinak formalki aitortzen dituen seme-alabak genero-indarkeriaren biktimatzat.

Promover que se actualice el III Acuerdo Interinstitucional para la mejora de la atención mujeres de maltrato en el ámbito doméstico y de violencia sexual, de acuerdo a la firma y entrada en vigor el Convenio de Estambul, así como de la firma del Pacto de Estado para la Violencia de Género y el reconocimiento formal de hijos e hijas como víctimas de violencia de género.

Behaketarekin jarraitzea indarkeriaegoeretan dauden emakumeen forma eta profil berriak hautemateko eta horien aurrean azkar jarduteko.

Insistir en las medidas de vigilancia para poder detectar y actuar con rapidez ante nuevas formas y nuevos perfiles de mujeres en situaciones de violencia.

Era bateko eta besteko indarkeria matxistari aurre egiten dioten emakumeentzako arreta- eta laguntzazerbitzuak mantendu, hobetu eta egokitzea, erreparazio ikuspegiz.

Sostener, mejorar y adaptar los servicios de atención y apoyo para las mujeres que enfrentan violencia machista en todas sus formas, con un enfoque reparador.

Emakumeen ahalduntzeari eta gaztejendearen artean indarkeriaren prebentziorako programak bultzatzea, emakumearekiko errespetu eta dominazio ezaren kultura eragiten saiatuz.

Impulsar los programas de apoyo al empoderamiento de las mujeres y la prevención de la violencia entre la población más joven, buscando crear una cultura de respeto y no dominación hacia la mujer.

COVID19ren krisiak emakumeen pobretzean eta zaurgarritasunean duen eragina aztertzea, laguntza-jarduera espezifikoak diseinatu ahal izateko.

Analizar el impacto que la crisis del COVID19 está teniendo en el empobrecimiento y la vulnerabilidad de las mujeres para poder diseñar actuaciones específicas de apoyo.

Indarkeria matxisten biktimen eta bizirik irten direnen memoria, aitorpen eta erreparaziorako neurriak eta politikak bultzatzea.

Impulsar medidas y políticas para la memoria, reconocimiento y reparación de las víctimas y supervivientes de violencias machistas.

Udalen, Foru Aldundien eta Eusko Jaurlaritzaren arteko lankidetza eta koordinazioa bultzatzea, elkarte zein talde feministekin batera, baliabideak bermatzeko eta ekimenak gauzatzeko zeintzuek ahalbidetuko duten prebentzioa, detekzioa eta arreta egokia, kalitate onekoa, emakume biktimak berriro biktima bilakatuko ez dituena, eta bermatuko duten eskubide guztiak izango dituztela, arreta eta babeserako neurri nahiz protokolo eraginkor guztiak martxan jarriz.

Impulsar la colaboración y coordinación entre Ayuntamientos, Diputaciones Forales, Gobierno Vasco junto con asociaciones y grupos feministas, a fin desarrollar las iniciativas y garantizar los recursos necesarios que permitan prevenir, detectar y brindar una atención adecuada, de calidad, que no revictimice a las mujeres víctimas y, que asegure el acceso a todos sus derechos, poniendo en marcha todos los protocolos y las medidas de atención y protección efectivas.

 

Halaber, gipuzkoarrei egiten diegu Emakumeen aurkako Indarkeria Ezabatzeko Eguna dela-eta mugimendu feministak deitutako mobilizazioetan esku har dezaten.

Asimismo, hacemos un llamamiento a las y los guipuzcoanos a adherirse a las movilizaciones convocadas por el movimiento feminista con motivo del Día por la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres.

 

 

 

 


PIE DE PÁGINA:

Ir a inicio de esta página.