AYUDAS A LA NAVEGACIÓN:

Saltar al contenido.

Saltar al menú.

Agenda parlamentaria.

Iniciativas parlamentarias.BUSCADORES

Desplegar menú Mostrar buscador

Iniciativas


RUTA DE ACCESO A LA PÁGINA ACTUALCONTENIDO PRINCIPAL DE LA PÁGINA

Declaración institucional

ADIERAZPEN INSTITUZIONALA

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

 

RIGHT2CURE EUROPAKO HERRITARREN EKIMENA BABESTEKO, MUNDUKO POPULAZIO OSOAK BOTIKAK ETA TXERTOAK IZAN DITZAN ETA BOTIKEK PREZIO JUSTUA IZAN DEZATEN

APOYO A LA INICIATIVA CIUDADANA EUROPEA RIGHT2CURE PARA ASEGURAR EL ACCESO DE TODA LA POBLACIÓN MUNDIAL A LOS MEDICAMENTOS Y VACUNAS Y PARA ASEGURAR MEDICAMENTOS A UN PRECIO JUSTO

 

Adierazpen instituzional honen bidez, Gipuzkoako Batzar Nagusiek babesa eta atxikimendua adierazi nahi diote RIGHT2CURE Europako herritarren ekimenari. Ekimen horrek Europan milioi bat sinadura bildu nahi ditu, Europako Batzordeari beharrezko neurri guztiak martxan jar ditzan bermatzeko jabetza intelektualeko eskubideek, hala nola patenteek edo lizentziek, ez dutela COVID-19aren aurkako tratamenduen eta txertoen eskuragarritasuna mugatuko. Aldi berean, sendagaien bidezko prezioak bermatzeko neurriak hartzea eskatzen du Adierazpenak.

Mediante esta Declaración institucional las Juntas Generales de Gipuzkoa quieren mostrar su apoyo y adhesión a la Iniciativa Ciudadana Europea RIGHT2CURE que aspira a recoger un millón de firmas en Europa para exigir a la Comisión Europea la puesta en marcha todas las medidas necesarias para garantizar que los derechos de propiedad intelectual, como las patentes o las licencias, no limiten la disponibilidad de tratamientos y vacunas contra COVID-19. Al mismo tiempo, la Declaración exige la adopción de medidas para garantizar precios justos para los medicamentos.

 

COVID-19ak eragindakoa bezalako osasun-larrialdiko egoera batean, funtsezkoa da sendagaien bidezko prezioa bermatzea, behar dituzten pertsona guztientzat eskuragarri egon daitezen.

En una situación de urgencia sanitaria como la provocada por la COVID-19, resulta fundamental garantizar un precio justo de los medicamentos para que sean accesibles para todas las personas que los necesiten.

 

Hala ere, COVID-19aren aurkako etorkizuneko tratamenduak eta txertoak adibide bat izan daitezke, erakusten duena nola gailentzen zaizkion merkaturatze-esklusibotasuna eta monopolioak eskuragarritasun-bermeari. Adibidez, herrialde aberastuek (munduko biztanleriaren % 13 baino ez dira) blokeatu egin dute txertoen munduko hornidura potentzialaren erdia, gutxienez.

Sin embargo, los futuros tratamientos y vacunas contra la COVID-19 pueden ser un ejemplo de cómo la exclusividad de comercialización y los monopolios se imponen a la garantía de acceso. Sirva como ejemplo el hecho de que los países enriquecidos, que representan sólo el 13% de la población mundial, han bloqueado al menos la mitad del suministro potencial de vacunas del mundo.

 

COVID-19 Teknologia Eskuratzeko Funtsa (C-TAP), OMEk sortu zuena ezagutzak, jabetza intelektuala eta datuak borondatez partekatzeko, baztertu egin du industria farmazeutikoak. Horren ordez, enpresek lizentzia akordio sekretuak eta murriztaileak sinatzen jarraitzen dute. Adibidez, Gilead Sciencesek lizentzia akordio sekretuak sinatu ditu remdesivir sendagaiarentzat -finantzaketa publiko handia duen sendagaia-, berak aukeratutako fabrikatzaile gutxi batzuengana mugatuta, horrela munduko biztanleriaren ia erdia kostu baxuan hornitzea eragotziz.

El Fondo de Acceso a la Tecnología COVID-19 (C-TAP), creado por la OMS para compartir voluntariamente conocimientos, propiedad intelectual y datos, ha sido rechazado por la industria farmacéutica. En su lugar, las empresas siguen firmando acuerdos de licencia secretos y restrictivos. Por ejemplo, los acuerdos de licencia secretos de Gilead Sciences para el remdesivir, un medicamento desarrollado con una importante financiación pública, están restringidos a unos pocos fabricantes de su elección impidiendo así el suministro a bajo costo a casi la mitad de la población mundial.

 

Gaur egun, sendagai berrien prezioak benetako odoljarioa dira Osasun Sistema Nazionalarentzat. 2018an, ospitaleko farmaziako gastua 6.600 milioi eurotik gorakoa izan zen. Erantzukizun Fiskaleko Agintaritza Independentearen (AIReF) arabera, gastu hori etengabe hazi da azken urteotan, 2013an 2.300 milioi eurokoa baitzen, ia hiru aldiz gutxiago. Euskadin, urrutira joan gabe, farmazia- eta osasun-gastua (ospitale-gastua, errezetarekin egindako gastua eta errezetarik gabeko gastua) 1.104.861 eurokoa izan zen 2017an, 2014an baino %21,21 gehiago.

En la actualidad, los precios de los nuevos medicamentos son una verdadera hemorragia para el Sistema Nacional de Salud. En 2018, el gasto en farmacia hospitalaria superó los 6.600 millones de euros. Según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), este gasto no ha parado de crecer en los últimos años, ya que en 2013 se situaba en 2.300 millones de euros, casi tres veces menos. En Euskadi, sin ir más lejos, el gasto farmacéutico y sanitario (gasto hospitalario, gasto con receta y gasto sin receta) ascendió en 2017 a 1.104.861€, un 21,21% más que en 2014.

 

Ikerketa berritzailearen zati handi bat ikerketa-zentro publikoetan egiten da, finantzaketa publikoarekin. Kasu askotan, enpresek kostu-prezioan erosten dituzte ikerketa horien emaitzak, eta, gero, gehiegizko prezioak jartzen dizkiete azterketa horietatik aurrera garatutako sendagaiei. Maiz, prezioa fabrikazioaren eta ikerketaren kostua baino 10, 100 eta 1.000 aldiz garestiagoa da. Izan ere, industriak % 16 inbertitzen du ikerketan, eta % 23 baino gehiago gastatzen du marketinean, osasun-arloko profesionalengan eraginez, farmako horien preskripzioa areagotu dezaten.

Gran parte de la investigación innovadora se hace en centros de investigación públicos, con financiación pública. En muchos casos, las empresas compran los resultados de esas investigaciones a precio de coste y luego ponen precios abusivos a los medicamentos desarrollados a partir de dichos estudios. En no pocos casos, el precio es 10, 100 e incluso 1.000 veces más caro que el coste de fabricación e investigación. Y es que, la industria invierte un 16% en investigación, y gasta más de un 23% en marketing, influyendo en los y las profesionales de la salud para que aumenten la prescripción de estos fármacos.

 

Konpainiek sendagai merkeenak erretiratzeko joera dute, kasu askotan eraginkorrak direnak, garestienak errezetatzera behartuz. Horrek eragiten du, halaber, osasun-sistemek ordaindu ezin izatea eta tratamendu berrien onarpena atzeratzea edo arrazionamendu bat ezartzea (kasu larrienetarako bakarrik). Gainera, baliabideak murriztu egiten dira beharrezkoak diren beste partida batzuetarako, hala nola langileentzako edo ekipamendu eta eraikin sanitarioak mantentzeko eta berritzeko.

Las compañías tienden a retirar los medicamentos más baratos, que son igual de eficaces en muchos casos, forzando así a recetar los más caros. También generan que los sistemas de salud no puedan pagar y retrasen la aprobación de los nuevos tratamientos o que establezcan un racionamiento (solo para los casos más graves). Además, se reducen los recursos para otras partidas necesarias, como las de personal, o las del mantenimiento y renovación de los equipamientos y edificios sanitarios.

 

Sendagai berrien gehiegizko prezioa dela eta, gobernuek koordainketak jartzen dizkiete pentsiodunei eta finantzaketa publikoa kentzen diete sendagai erabilgarri askori. 1.400.000 lagunek baino gehiagok ezin izan zituzten erosi 2018an Espainiako Estatuan osasun publikoan errezetatu zizkieten botikak.

El precio excesivo de los nuevos medicamentos provoca que los gobiernos pongan copagos a las y los pensionistas y quiten la financiación pública a muchos medicamentos útiles. Más de 1.400.000 personas no pudieron comprarlas medicinas que les habían recetado en la sanidad pública en 2018 en el Estado español.

 

Sendagai berrien prezio altuek kausa bat dute: patenteen monopolioa eta beste esklusibotasun batzuk, zeinek nahi duten prezioa ezartzeko aukera ematen baitiete enpresei. 20 urteko monopolioa ematen da enpresak epe horretan ikerketa-kostuak berreskuratzeko. Baina errealitatea da farmazia-enpresek askoz lehenago berreskuratzen dituztela kostu horiek (urtebete, bi edo hiru urtean), sendagaiei esleitzen dizkieten irabazi-marjina handiak direla eta. Izan ere, administrazio publikoek ez dute lotura ekonomiko horiek arautzen dituen araurik.

La causa de los altos precios de los nuevos medicamentos es el monopolio de las patentes y otras exclusividades, que permiten a las empresas imponer su precio. El monopolio de 20 años se concede para que la empresa recupere en ese periodo los costes de investigación. La realidad es que las farmacéuticas recuperan esos costes mucho antes (en uno, dos o tres años), debido al altísimo margen de beneficios que asignan a los medicamentos. Y ello porque no existe ninguna norma que regule estos vínculos económicos por parte de las administraciones públicas.

 

Gaur egun, produktu farmazeutikoen erosketa Sektore Publikoko Kontratuen Legeak arautzen du, hau da, ez dago araudi berezirik. Bestela esanda, edozein hornidura-kontratu arautzen duen legeria berak arautzen du farmazia-produktuen erosketa. Gainera, botikak eskuratzeko unitate-prezioak ezagutarazteko betebeharra dagoen arren, ordaintzen den benetako prezioa ezkutatzea da normalena. Farmazia-konpainiekin sinatutako konfidentzialtasun-akordioek eragotzi egiten dute administrazio publikoek laborategiekin negoziatutako prezioak ezagutaraztea.

En la actualidad, la compra de productos farmacéuticos está regulada por la Ley de Contratos del Sector Público, es decir, no existe una normativa especial. En otras palabras, la adquisición de productos farmacéuticos se rige por la misma legislación que regula cualquier contrato de suministros. Además, y pese a que existe la obligación de difundir los precios unitarios a los que se adquieren los fármacos, lo normal es que se oculte el precio real que se paga. Los acuerdos de confidencialidad con las compañías farmacéuticas impiden que las administraciones públicas difundan los precios negociados con los laboratorios.

 

Joera horrek arriskuan jartzen ditu osasunerako eskubidea eta osasun-arreta, sendagaiak eskuratzeko zailtasunak sortuz eta osasun-sistema publikoen finantza-egonkortasuna tenkatuz.

Esta tendencia pone en riesgo el derecho a la salud y la atención sanitaria, generando dificultades de acceso a los medicamentos y tensionando la estabilidad financiera de los sistemas públicos de salud.

 

Errealitate horren aurrean, Adierazpen honek proposatzen du osasun-administrazioek bidezko prezioak eztabaidatzeko eta ezartzeko duten gaitasuna indartzea, ahalik eta gardentasun handienarekin, herritarrek beharrezko tratamenduak jasotzeko aukera izan dezaten bermatuz eta osasun-sistema publikoa mantentzea arriskuan jarri gabe.

Frente a esta realidad, la presente Declaración propone reforzar la capacidad de las administraciones sanitarias para deliberar y fijar precios justos con la máxima transparencia posible, asegurando el acceso de la población a los tratamientos necesarios y sin poner en riesgo el mantenimiento del sistema sanitario público.

 

Gipuzkoako Batzar Nagusiek, adierazpen honen bidez:

Las Juntas Generales de Gipuzkoa, mediante esta declaración:

 

Babestu egiten dute RIGHT2CURE Europako herritarren ekimena, zeinaren bidez eskatzen baita jabetza intelektualeko eskubideek, patenteak barne, ez oztopatzea COVID-19rako etorkizuneko edozein txerto edo tratamenduren irisgarritasuna edo eskuragarritasuna. Era berean, sendagaiak bidezko prezioan eskuratzea bermatuko duten legezko neurriak hartzea eskatzen dute.

Apoyan la Iniciativa Ciudadana Europea RIGHT2CURE que demanda que los derechos de propiedad intelectual, incluidas las patentes, no dificulten la accesibilidad o la disponibilidad de cualquier futura vacuna o tratamiento para la COVID-19. Al mismo tiempo, exigen la adopción de medidas legales que garanticen el acceso a los medicamentos a un precio justo.

Azpimarratzen dute Adierazpenak eskatzen duela saihestea EBren legediak, datuei eta merkataritza-esklusibotasunari buruzkoak, mugatzea estatu kideek emandako nahitaezko lizentzien berehalako eraginkortasuna. Era berean, legezko betebeharrak sartzeko deia egiten dute, EBko funtsen onuradun direnek ezagutzak, jabetza intelektuala eta/edo osasun-teknologiarekin lotutako datuak parteka ditzaten.

Subrayan que la Declaración pide evitar que la Legislación de la UE sobre los datos y la exclusividad comercial limite la eficacia inmediata de las licencias obligatorias expedidas por los Estados miembros. De la misma forma, llaman a introducir obligaciones legales para que quienes se benefician de los fondos de la UE compartan los conocimientos, la propiedad intelectual y/o los datos relacionados con la tecnología sanitaria.

Halaber, ekarpen publikoen gardentasunaren arloko lege-betebeharrak sartzea eskatzen dute, eta proposatzen dute osasun-administrazioek bidezko prezioak eztabaidatu eta ahalik eta gardentasun handienarekin ezartzeko duten gaitasuna indartzea, herritarrek beharrezko tratamenduak jasotzeko aukera izan dezaten bermatuz eta osasun-sistema publikoa mantentzea arriskuan jarri gabe.

También reclaman incorporar obligaciones legales en materia de transparencia de las contribuciones públicas y proponen reforzar la capacidad de las administraciones sanitarias para deliberar y fijar precios justos con la máxima transparencia posible, asegurando el acceso de la población a los tratamientos necesarios y sin poner en riesgo el mantenimiento del sistema sanitario público.

Espainiako Kongresuari eskatzen diote susta dezala Europar Batasuneko legeria aldatzea eta, ondoren, Espainiako araudira transposizioa egitea, horrek aukera eman diezaien estatu kideei eta herritarrei sendagaien prezioak behar bezala finkatzeko behar duten informazio guztia ezagutzea.

Exigen al Congreso español que promueva la modificación de la legislación de la Unión Europea, y su consiguiente transposición a la normativa española, para que ésta permita conocer a los Estados miembros y a la ciudadanía toda la información necesaria y requerida para la adecuada fijación de precios de los medicamentos.

Gardentasunarekiko eta kontuak ematearekiko duten konpromisoa adierazten dute, eta Espainiako Estatuan sendagaien prezioak finkatzeko ardura duen Batzordeari eta arlo horretan erantzukizuna duten erakunde guztiei eskatzen diete argitara ditzatela sendagaien kostua finkatzen duten aktak eta dokumentuak, bai eta sendagaiak osasun publikorako eskuratzen direnean dituzten unitate-prezioak ere.

Muestran su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, y reclaman a la Comisión responsable de fijar los precios de los medicamentos en el Estado español y a todas las instituciones con responsabilidad en este ámbito que publiquen las actas y documentos que fijan el coste de los fármacos, así como los precios unitarios a los que se adquieren los medicamentos para la sanidad pública.

Espainiako Estatuan sendagaien prezioak ezartzeaz arduratzen den Batzordeak irizpide nagusitzat enpresek egindako fabrikazio- eta ikerketa-kostu errealak erabiltzea babesten dute, prezio horiek herritarrentzat eskuragarriak izatea bermatuz eta Osasun Sistema Nazionalaren bideragarritasuna arriskuan jarri gabe.

Apoyan que la Comisión responsable de fijar los precios de los medicamentos en el Estado español utilice como criterio principal los costes reales de fabricación e investigación realizados por las empresas, garantizando que dichos precios sean accesibles para la ciudadanía y no pongan en riesgo la viabilidad del Sistema Nacional de Salud.

Era berean, Diputatuen Kongresuari eskatzen diote laborategiek erakunde eta profesional sanitarioei egiten dizkieten ordainketak arautzeko, horiek herritarren eskura egon daitezen, eta neurriak ezartzeko, hartara osasun-sistema publikoaren barruan prestakuntza eta dibulgazio sanitarioaren finantzaketaren esparruan egon daitezkeen balizko interes-gatazken arauketa eta gardentasun ahalik eta handiena bermatzeko. Era berean, herritarrei osasun-arloko zabalkundea emateko baliabide publikoen eskuragarritasuna bermatzea eskatzen dute.

De la misma forma, instan al Congreso de los Diputados a regular los pagos de los laboratorios a organizaciones y profesionales sanitarios, a que estos sean accesibles para la ciudadanía, y a que establezca medidas para garantizar la regulación y máxima transparencia de los posibles conflictos de interés que puedan existir en el ámbito de la financiación de la formación y la divulgación sanitaria dentro del sistema público de salud. Así mismo piden garantizar la disponibilidad de recursos públicos para la divulgación sanitaria a la ciudadanía.

Azkenik, babesa ematen diote ikerketa kliniko ez-komertzialari eta funts publikoen bidezko osasun-prestakuntza independenteari, eta ezinbestekotzat jotzen dute Europako eta Espainiako araudiaren aldaketa sustatzea, hori errealitate bihur dadin eta sendagaien prezioetan ikerketan egindako inbertsio publikoaren araberako itzulera proportzionala bermatuko duten neurriak sar daitezen. Era berean, Espainiako Gobernuari eskatzen diote Osasun Sistema Nazionaleko saiakuntza kliniko ez-komertzialen sare bat sortzeko, eta patenteen araudia aldatzea defendatzen dute.

Por último, muestran su apoyo a la investigación clínica no comercial y a la formación sanitaria independiente con fondos públicos, y consideran imprescindible promover la modificación de la normativa europea y española para que esto sea una realidad, así como para la incorporación de medidas que aseguren en los precios de los medicamentos un retorno proporcional a la inversión pública realizada en la investigación. De la misma forma, reclaman al Gobierno español la creación de una Red de Ensayos Clínicos No Comerciales del Sistema Nacional de Salud y defiende la modificación de la normativa de patentes.

 

 

 


PIE DE PÁGINA:

Ir a inicio de esta página.