ARAKATZEKO LAGUNTZAK:

Edukira joan zuzenean.

Menura joan zuzenean.

Batzar Nagusien agenda.

Batzar Nagusietako ekimenak.BILATZAILEAK

Menua ireki Bilatzailea erakutsi

Jarduera


ORRI HONEN BIDE-IZENAORRIAREN EDUKI NAGUSIA

Adierazpen instituzionala

M8KO ADIERAZPEN INSTITUZIONALA, EMAKUMEAREN NAZIOARTEKO EGUNA DELA ETA

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL 8M, DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

 

ETORKIZUNEAN, BERDINTASUNEAN OINARRITUTAKO ZAINTZA BATEN ALDE, KRISI GLOBALEAN ETA COVID-19AREN MUNDUAN

POR UN FUTURO DE CUIDADOS EN IGUALDAD, EN LA CRISIS GLOBAL Y EN EL MUNDO DE LA COVID-19

 

Nazio Batuek aurtengo martxoaren 8rako aukeratutako goiburuak, "Emakume liderrak: berdintasunean oinarritutako etorkizun baten alde, COVID-19aren munduan", politikan jarraitu beharreko norabidea erakusten du, eta, aldi berean, genero-berdintasunaren ikuspegitik hobea izango den mundu baten aldeko itxaropena pizten du.

El lema de las Naciones Unidas para este 8 de Marzo, "Mujeres líderes: por un futuro igualitario en el mundo de la COVID-19", orienta la dirección a seguir en política a la vez que aviva la esperanza por un mundo mejor en clave de igualdad de género.

 

Koronabirus garai honetan are nabarmenago ikusi da COVID-19aren krisiaren lehen lerroan emakumeak daudela. Pandemiak agerian utzi ditu mugimendu feminista eta emakumeen kolektiboak aspalditik egiten ari diren zenbait aldarrikapen: giza bizitza zaurgarria da, eta zainketen, ingurunearen eta sare komunitarioaren mende dago zeharo. Ikusi da bizitzaren zaintza guztiz zaurgarria dela; hala izan da pandemiaren aurretik eta pandemian zehar, eta hala izaten jarraituko du ondoren ere.

Este tiempo de coronavirus ha resaltado con más fuerza que las mujeres se encuentran en la primera línea de la crisis de la COVID-19. Asimismo, esta pandemia ha puesto en evidencia reivindicaciones que desde el movimiento feminista y los colectivos de mujeres hace tiempo que se venían haciendo: la vida humana es vulnerable y profundamente dependiente de los cuidados, del entorno ambiental y de las redes comunitarias. El cuidado de la vida se ha demostrado extremadamente vulnerable antes, durante y lo será después de la pandemia.

 

Gaur, martxoak 8, Emakumeen nazioarteko egunean, pandemiak eta haren kudeaketak baldintzatutako urte honetan, aintzat hartu beharra dago emakumeek pandemia eta beraren ondorioak borrokatzeko mundu osoan egindako ekarpena. Zaintzaren ardura emakumeei egokitu zaie, bai zerbitzu publikoetan (osasungintza, hezkuntza, gizarte-zerbitzuak, merkataritza eta elikadura...) bai etxeen barruan, eta batez ere haiek eraman dute krisi sanitario eta sozial honetan funtsezkoak izan diren zerbitzu askoren zama.

Hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en este año marcado por la pandemia y su gestión, hay que tener en cuenta la enorme contribución de las mujeres a la lucha contra la pandemia y contra sus consecuencias en todo el mundo. La responsabilidad del cuidado ha recaído en las mujeres, tanto en los servicios públicos (sanidad, educación, servicios sociales, comercio y alimentación...) como en el seno de los hogares, y son ellas sobre todo quienes han soportado la carga de muchos de los servicios que han sido fundamentales en esta crisis sanitaria y social.

 

Gure gizarte-ereduak emakumeen esku uzten ditu zaintza gehienak, bai ordainpekoak bai ordaingabeak. Bestalde, egoera eta estatus okerreneko emakumeek (guraso bakarreko familien buruak, behartsuenak, kolektibo zaurgarrietakoak, indarkeria matxistaren biktimak...) neurri handiagoan jasaten dituzte zaintza-zamaren ondorio negatiboak.

Nuestro modelo social deja en manos de las mujeres la mayor parte de los cuidados, tanto remunerados como no remunerados. Por otro lado, las mujeres en peor situación y estatus (las cabeza de familias monoparentales, las más pobres, las mujeres pertenecientes a colectivos vulnerables, las víctimas de violencia machista,...) sufren en mayor medida los efectos negativos de la carga de los cuidados.

 

Bada garaia zaintza-lan guztiei dagokien balioa emateko, eta aurrera egiteko erantzunkidetasun handiagoko eredu baterantz, pertsona guztientzat ekitate eta ongizate handiagoa sortzeko.

Es hora de poner en valor todas las tareas de cuidado y avanzar hacia un modelo de mayor corresponsabilidad que genere mayor equidad y bienestar para todas las personas.

 

Erakunde publikoak gaude lehen lerroan, pandemiari eta hark pertsonengan dituen ondorioei aurre egiten, eta liderrak izan behar dugu zaintzari eta haren hornikuntzari buruzko politika publikoak bultzatzeko orduan, erantzunkidetasun publikotik abiatuta, eta arreta emanez gizon eta emakumeen baldintza eta inpaktu desberdinei.

Las instituciones públicas estamos en primera línea, haciendo frente a la pandemia y a sus efectos sobre las personas, y debemos liderar el impulso de las políticas públicas sobre los cuidados y su provisión, desde la corresponsabilidad pública y atendiendo a las diferentes condiciones e impactos en mujeres y hombres.

 

Erakundeok koordinatuta egoten jarraitu behar dugu, eta bideak zabaldu behar ditugu herritarrek, eta bereziki mota askotako emakumeen kolektiboek eta mugimendu feministak, benetan eta modu eraginkorrean parte har dezaten erabaki publikoetan.

Las instituciones tenemos que proseguir con una actuación coordinada, a la vez que debemos continuar encauzando la participación real del pueblo en las decisiones públicas, en particular de los colectivos diversos de mujeres y de los movimientos feministas.

 

Horregatik guztiagatik, pandemia-garaiko errealitate honen aurrean eta bere eskumenen esparruaren barruan, Gipuzkoako Batzar Nagusiek honakoa konpromisoak hartzen dituzte:

Por todo ello, ante esta realidad en tiempo de pandemia, y dentro de su ámbito competencial, las Juntas Generales de Gipuzkoa se comprometen a:

 

Gizartean zaintza antolatzeko ereduari buruzko hausnarketa bultzatzea bizitza erdigunean jartzean oinarritzen den ikuspuntu feminista batetik abiatuta, zaintzaren erantzunkidetasun sozial eta komunitarioranzko bidean.

Impulsar la reflexión sobre el modelo de organización de los cuidados en la sociedad, partiendo de una perspectiva feminista, que pone la vida en el centro, hacia la corresponsabilidad social y comunitaria sobre los cuidados.

Zaintzaren ikuspegitik emakumeek jasaten duten karga neurriz kanpokoa areagotu denez gero, BNek berretsi egiten dute, kontziliazio erantzunkidea eta zaintzaren eremuan berdintasuna sustatzeko politiken beharra.

El incremento de la carga desproporcionada que soportan las mujeres desde el punto de vista de los cuidados hace que las JJGG reafirmen la necesidad de políticas efectivas para promover la conciliación corresponsable y la igualdad en el ámbito de los cuidados.

Kolektibo zaurgarrienen egoerari eta beharrizanei buruko analisiak sustatzea, beti ere genero-ikuspuntua bermatuta, baita COVID-19aren ondorioei buruz ere, eta horiei aurre egiteko premiazko neurriak bultzatzea eta neurri horietan ere genero ikuspuntua gehitzen dela bermatuz.

Promover análisis sobre la situación y necesidades de los colectivos más vulnerables, garantizando la perspectiva de género, así como sobre los efectos de la COVID-19, e impulsar medidas urgentes para hacerles frente, garantizando también la inclusión de la perspectiva de género en dichas medidas.

Konponbide bideragarriak aztertzea eta posible den neurrian bultzatzea adingabekoen, mendekotasuna dutenen eta zaurgarritasun egoeran dauden emakumeen zaintzari laguntzeko tokiko zerbitzuentzat, zaintza baldintza duin eta bidezkoetan egin dadin saiatuz edo/eta erraztuz, bai ematen duenarentzat bai jasotzen duenarentzat ere.

Analizar y promover, en la medida de lo posible, soluciones viables para los servicios locales de apoyo al cuidado de menores, de personas dependientes y de mujeres en situaciones de vulnerabilidad procurando y/o facilitando que el cuidado se realice en condiciones dignas y justas, tanto para quien lo presta como para quien lo recibe.

Generoa tokiko politika guztietan zeharlerroa izateko erabiltzen diren baliabideak sendotzea eta babestea, emakume eta gizonen arteko berdintasunaren aldeko lana eta konpromezua berretsiz. Berdintasun hau arlo orotan bermatzeak oraindik eta garrantzia handiagoa hartzen du egungo testuinguruan.

Fortalecer y apoyar los recursos destinados a transversalizar el género en todas las políticas locales, reafirmando el compromiso y el trabajo por la igualdad de mujeres y hombres. Garantizar esta igualdad en todas las áreas adquiere aún mayor importancia en el contexto actual.

Eskubide urraketarik larrienak, emakumeek emakume izate hutsagatik pairatzen duten indarkeriak, gizartean bizirik dirau tamalez. Bortizkeria matxistaren aurrean konpromiso aktiboari eusteko unea da, biktimek erakundeen eta gizarte osoaren babesa sentitu dezaten. Alor honetan, arreta zerbitzuak sendo mantentzeaz gain prebentzio alorreko ekimen eraginkorrak bultzatzea.

La violación de derechos más grave, la violencia que sufren las mujeres por el mero hecho de serlo, está desgraciadamente presente en la sociedad. Es el momento de mantener un compromiso activo ante la violencia machista, para que las víctimas sientan el apoyo institucional y social. En este ámbito, se comprometen, además de a mantener unos servicios de atención fortalecidos, a impulsar iniciativas eficaces en materia de prevención.

Berdintasun-plangintzetan, espresuki azpimarratzea emakumeen ahalduntzea eta neska-mutilen hezkuntza, berdintasunean hazteko, zainketei balioa emateko eta gizonen erantzunkidetasuna bultzatzeko.

En los planes de igualdad, a hacer especial hincapié en el empoderamiento de las mujeres y en la educación de los niños y niñas a crecer en igualdad, a poner en valor los cuidados y la corresponsabilidad de los hombres con respecto a los mismos.

Tokiko zaintza-sare komunitarioei babesa ematea.

Apoyar a las redes de cuidados comunitarias locales.

 

 

 


ORRI-OINA:

Orri honen hasierara joan.