AYUDAS A LA NAVEGACIÓN:

Saltar al contenido.

Saltar al menú.

Agenda parlamentaria.

Iniciativas parlamentarias.BUSCADORES

Desplegar menú Mostrar buscador

Iniciativas


RUTA DE ACCESO A LA PÁGINA ACTUALCONTENIDO PRINCIPAL DE LA PÁGINA

Declaración institucional

ADIERAZPEN INSTITUZIONALA ZUMAIAN ETA TOLOSAN EMANDAKO ERASO SEXISTAK GAITZESTEKO

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL PARA CONDENAR LAS AGRESIÓNES SEXUALES PERPETRADAS EN TOLOSA Y ZUMAIA

 

Gipuzkoako Batzar Nagusiek argi eta garbi gaitzesten dute Zumaian eta Tolosan emakumeek jasandako eraso sexistak, eta elkartasuna eta babesa agertzen dizkiete emakumeei eta haien senide eta gertukoei.

Las Juntas Generales de Gipuzkoa condenan rotundamente las agresiones sexistas perpetradas en Zumaia y Tolosa y muestran su solidaridad y apoyo a las mujeres y a sus familiares y personas allegadas.

 

Gipuzkoako Batzar Nagusiek emakumeen eta beren familia-ingurunearen aurkako indarkeriarek agerpen guztiak gaitzesten dituzte. Lehen mailako arazotzat jotzen dugun indarkeria sexista da emakumeen eta gizonen arteko ezberdintasun bidegabeen agerpenik larriena eta berauen arteko botere-harremanetan du jatorria.

Las Juntas Generales de Gipuzkoa condenan todas las manifestaciones de violencia contra las mujeres y su entorno familiar. La violencia sexista, un problema que consideramos de primer orden, es la manifestación más grave de las injustas desigualdades entre mujeres y hombres, y tiene su origen en las relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres.

 

Emakumeen kontrako indarkeriaren aurrean erantzun publikoa emateko Gipuzkoako Protokolo instituzionalari jarraituz, Batzar Nagusiek bat egiten dute Zumaiako Udalak eta Tolosako Udalak erasoa gaitzesteko argitaratu duten adierazpenekin eta ohartarazi nahi du halako gertaeren oinarrian egiturazko arazo bat dagoela, gizon eta emakumeen berdintasun falta, alegia, emakumeak kontrolpean eta mendean izan nahi dituzten jarrera eta ideia matxistak.

Siguiendo el Protocolo Institucional de Respuesta Pública ante la Violencia contra las Mujeres de Gipuzkoa, las Juntas Generales se suman a la declaraciónes institucionales de condena publicadas por los Ayuntamientos de Zumaia y Tolosa recuerdan que este tipo de hechos tienen su origen en un problema estructural, la desigualdad entre hombres y mujeres, así como las actitudes e ideas machistas que quieren tener sometidas y bajo control a las mujeres.

 

Gipuzkoako Batzar Nagusiek herritarrei eskatzen diete har ditzatela konpromiso personal eta kolektiboak emakumeen eta gizonen berdintasunaren alde, izan ere, arazo kolektiboa baita, guztion ardura da indarkeria sexistari aurre egitea eta emakume zein gizonei, herritarrei, elkarteei eta erakundeoi dagokigu erantzutea. Era berean, Gipuzkoako Batzar Nagusiek konpromisoa hartzen dute erakunde gisa, berdintasunaren aldeko eta emakumeen kontrako edozein erasori aurre egiteko lanari eusteko eta gainerako erakundeei eskatzen diete lidergoa har dezaten indarkeria sexistarik gabeko Gipuzkoa eraikitzeko eginkizunean, lan horri eusteko konpromisoal hartuz, bakoitzak bere esparruan.

Las Juntas Generales de Gipuzkoa exigen a la ciudadanía que asuma compromisos personales y colectivos a favor de la igualdad de mujeres y hombres, ya que es un problema colectivo, es responsabilidad de todos y todas combatir la violencia sexista y todos y todas debemos responder ante ella: mujeres y hombres, ciudadanía, asociaciones e instituciones. Asimismo, la Juntas Generales de Gipuzkoa se comprometen, como institución, a continuar trabajando a favor de la igualdad y a hacer frente a cualquier agresión contra las mujeres; asimismo, instan al resto de instituciones a que ejerzan el liderazgo en la construcción de una Gipuzkoa libre de violencia sexista, asumiendo compromisos de mantenimiento de esta labor en sus respectivos ámbitos.

 

Gipuzkoako Batzar Nagusiek indarkeria sexistaren biktima izan diren emakumeei beharrezko laguntza, baliabide, zerbitzu eta babesa emateko eskumena eta zeregina duten erakundeei eta elkarteei eskatzen diete har dezatela egokiak diren neurriak.

Las Juntas Generales de Gipuzkoa instan a las instituciones y asociaciones competentes a que adopten las medidas oportunas para prestar la asistencia, recursos, servicios y apoyo necesario a las mujeres víctimas de violencia sexista.

 

Indarkeria sexistak jatorri estrukturala duen heinean, arazo honi erantzun eta aurre egiteko neurriek ere integralak izan behar dute. Erronka pertsonen arteko harremanak berdintasunean oinarritzea da.

En la medida en que la violencia sexista tiene un origen estructural, las medidas para responder y hacer frente a este problema deben ser también integrales. El reto es que las relaciones interpersonales se basen en la igualdad.

 

Horregatik dei egiten dugu Gipuzkoako Batzar Nagusietatik pertsonen sozializazioaren prozesuei disziplina anitzeko esparruetatik heltzeko, erakunde publikoetatik emakume eta talde feministekin elkarlana eraikiz.

Por ello, las Juntas Generales de Gipuzkoa hacemos un llamamiento a abordar los procesos de socialización de las personas desde ámbitos multidisciplinares, construyendo desde las instituciones públicas una colaboración con mujeres y grupos feministas.

 

Azkenik, Batzar Nagusiak herritarrei dei egiten diete indarkeria sexistari ezezkoa esan eta parekidetasunaren aldeko hautua guztiok gure egunerokoan egin dezagun, norbanako zein kolektibo gisa, eta erakunde zein gizarte mailan.

Por último, las Juntas Generales hacen un llamamiento a la ciudadanía para que rechace la violencia sexista y opte por la paridad en nuestro día a día, tanto a nivel individual como colectivo y a nivel institucional y social.

 

 

 

 


PIE DE PÁGINA:

Ir a inicio de esta página.