AYUDAS A LA NAVEGACIÓN:

Saltar al contenido.

Saltar al menú.

Agenda parlamentaria.

Iniciativas parlamentarias.BUSCADORES

Desplegar menú Mostrar buscador

Iniciativas


RUTA DE ACCESO A LA PÁGINA ACTUALCONTENIDO PRINCIPAL DE LA PÁGINA

Declaración institucional

M8KO ADIERAZPEN INSTITUZIONALA, EMAKUMEAREN NAZIOARTEKO EGUNA DELA ETA

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL 8M, DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

 

BERDINTASUNAREN LEGEA BERRITUZ, BERDINTASUNAREN ALDEKO KONPROMISOA INDARTU

RENOVAR LA LEY DE IGUALDAD, FORTALECER EL COMPROMISO POR LA IGUALDAD

 

Urtero bezala, martxoaren 8an, emakumeei historikoki ukatu zaizkien eskubideak lortzeko egindako borroka anitzen esanahia gogora ekarri eta aldarrikatu nahi dugu, eta bide horretan jarraituz, aurrera egin. Izan ere, borroka horiek emakumeen bizitzako hainbat arlotan aurrerapen handiak lortzen lagundu dute, eta emakumeen elkarteen eta mugimendu feministaren ekarpenik gabe ez ziratekeen posible izango. Norbanakoen, kolektiboen eta erakundeen arteko elkarlanaz emakumeen eta gizonen berdintasuna lortzea da helburua.

Como cada año, este 8 de marzo, queremos rememorar, recordar y reivindicar la significación de las múltiples y diversas luchas libradas en favor de la consecución de los derechos que históricamente les han sido usurpados a las mujeres, para seguir adelante por el camino emprendido. Ciertamente, son luchas que han contribuido al logro de enormes avances en diversas áreas de la vida de las mujeres y que no hubieran sido posibles sin la contribución de las asociaciones de mujeres y del movimiento feminista. Un trabajo colaborativo entre personas individuales, colectivos e instituciones que busca la consecución de la igualdad de mujeres y hombres.

 

Horiek horrela, balioa eman behar zaio Eusko Legebiltzarrean Berdintasunerako 4/2005 Legearen Aldaketa onartzeari, testuinguru egokian sustraitua baitago berdintasunaren alde eta indarkeria matxistaren aurka jauzi kualitatiboa egitea ahalbidetuko duen arau-esparrua eraikitzeko.

En este marco, es necesario poner en valor la aprobación en el Parlamento Vasco de la Modificación de la Ley vasca 4/2005 para la Igualdad, enraizada en el contexto idóneo para construir el marco normativo que posibilite dar un salto cualitativo en favor de la igualdad y contra la violencia machista.

 

Badakigu gaur egun Gipuzkoan eta beste euskal lurraldeetan berdintasunarekin gero eta sentsibilizazio handiagoa duten eta emakumearen aurkako indarkeria errotik kentzeko kultura eragitea nahi duten herritarrak ditugula. Horregatik, lege berri hau aukera bikaina da gizartearen aldarri horri eta erakundeek herritarren aurrean duten konpromisoari erantzungo dion tresna bat emateko.

Sabemos que en Gipuzkoa y en los demás territorios vascos contamos hoy en día con una ciudadanía cada vez más sensibilizada con la igualdad y favorable a la promoción de una cultura que erradique la violencia contra la mujer. Por ello, esta nueva Ley es una muy buena oportunidad para dotarnos de una herramienta que responda a este clamor social y al compromiso de las instituciones ante la ciudadanía.

 

Berdintasunerako legearen aldaketak berdintasun-politikak indartzea ekarriko du, gizarte bidezko eta berdinzaleagorantz joz.

Estamos ante una modificación de la ley para la igualdad que supone un fortalecimiento de las políticas de igualdad y, por tanto, un avance hacia una sociedad más justa e igualitaria.

 

Emakumeen eta gizonen berdintasuna, giza eskubidea izateaz gain, Gipuzkoako Batzar Nagusietan sinetsita gaude behar estrategikoa dela demokrazian sakontzeko eta euskal gizarte kohesionatuagoa, inklusiboagoa eta sozialki eta ekonomikoki jasangarriagoa eraikitzeko. Hala, foru Parlamentuak araudi berriarekiko konpromisoa adierazten du, dagozkion eskumenen arabera.

En las Juntas Generales de Gipuzkoa nos reafirmamos en el convencimiento de que la igualdad de mujeres y hombres, además de ser un derecho humano, es una necesidad estratégica para la profundización en la democracia y para la construcción de una sociedad vasca más cohesionada, inclusiva y sostenible social y económicamente. Así, el Parlamento foral muestra su compromiso con el nuevo marco normativo, de acuerdo con sus competencias.

 

Aurrera egin beharra daukagu hasitako bidean: politika publiko guztietako berdintasunaren zeharkakotasunean; emakumeen ahalduntzean; zaintza-lanak ikusarazi, aintzat hartu eta partekatuko dituen gizarte eraikuntzan; gizonak berdintasunean inplikatzean; pobreziaren feminizazioa gutxitzean; emakumeen sexu-askatasunaren alde; eta hezkuntzan, emakumeentzako bizitza askea eraikitzeko balioak aldatzeko tresnarik eraginkorrena den aldetik.

Debemos profundizar en la transversalización de la igualdad en todas las políticas públicas; en el empoderamiento de las mujeres; en la construcción de una sociedad que visibilice, valore y comparta los trabajos de cuidado; en la implicación de los hombres en la igualdad; en la disminución de la feminización de la pobreza; en favor de la libertad sexual de las mujeres; y en la educación como el instrumento más efectivo para el cambio de valores en la construcción de una vida libre para las mujeres en todos ámbitos.

 

Horregatik, martxoaren 8an, Gipuzkoako Batzar Nagusiek adierazten dute berdintasun politikak sustatzeko konpromisoa dutela:

Por ello, este 8 de marzo, las Juntas Generales de Gipuzkoa declaran su compromiso a favor de las políticas de igualdad:

 

Generoaren eta giza eskubideen ikuspegia indartzen laguntzeko Foru Aldundiarekin eta Udalekin elkar harturik eta emakumeen elkarteei eta mugimendu feministei entzunez.

Para ayudar a fortalecer el enfoque de género y de derechos humanos junto con la Diputación Foral y Ayuntamientos y atendiendo la voz de asociaciones de mujeres y movimientos feministas.

Indarkeria matxistaren biktima diren emakumeei arreta emateko sistema eta baliabideak indartuz, Istanbulgo Hitzarmenean ezarritako irizpide eta orientabideei bete.

Reforzando el sistema y recursos de atención a mujeres víctimas de violencia machista, cumpliendo los criterios y orientaciones establecidas en el Convenio de Estambul.

Foru erakundeko langileen berdintasunari buruzko barne-prestakuntza garatzea.

Desarrollar la formación interna en igualdad del personal de la institución foral.

Herritarren sentsibilizazioa etengabe martxan izatea eta areagotzea foru egitasmo eta kanpainen bidez, gizarteari zuzenduak, bereziki gizonezkoei eta mutikoei, bai eta neskatilen eta emakumeen ahalduntzeari.

Mantener la sensibilización ciudadana constantemente activa y reforzarla mediante campañas y programas forales dirigidos a la sociedad en general y en particular a hombres y niños, así como al empoderamiento de las niñas y de las mujeres.

Erakundeen akordioak eta koordinazio-sistemak eta -protokoloak betetzea eta behar adina areagotzea, emakume kalteberen kolektibo espezifikoetarako neurriak garatuz.

Ejecutar los acuerdos institucionales, así como los sistemas y protocolos de coordinación, y reforzarlos cuanto sea necesario, desarrollando medidas para colectivos específicos de mujeres vulnerables.

Berdintasunaren Foru Araua premisa feministetatik garatzea.

Desarrollar la Norma Foral de Igualdad desde premisas feministas.

Martxoaren 8a dela-eta herritarrei dei egiten diegu Gipuzkoako udalerrietan antolatutako mobilizazioetan parte har dezaten.

Animamos a la ciudadanía a participar de las movilizaciones convocadas en los municipios de Gipuzkoa con motivo del 8 de marzo.

 

 

 

 


PIE DE PÁGINA:

Ir a inicio de esta página.